Ehl-i sünnetin itikat hususunda büyük üstadları bü­yük imamları vardır. Bunlardan her biri selefi salihin mezhebi üzere yürümüş İslam aleminde yüz gösteren muhtelif cereyanlara karşı hak ve hakikati müdafaya çalışmış İslâm akaidinin ne kadar saf, ne kadar doğru olduğunu yeni yeni deliller ile müteâlâlar ile isbat et­mişlerdir.
İşte bu büyük mücahit alimlerden biri İmam-ı Maturudî diğeri de İmam-ı Eş’ari’dir.
İmam-ı Ebu Mansur Muhammet Maturudî, 280 tari­hinde doğmuş 333 tarihinde Semerkant’da, vefat etmiş­tir. Maturit, Buhara ilçelerinden biridir. Kendisi Hanefi mezhebinde idi. Pek kıymetli tefsiri ve başka eserleri vardır. Bizim itikatta imamımızdır. Hanefilerin büyük kısmı itikatta Ebu Mansur Maturidiye tabidir.
İmam Ebu Hasan Aliyyül Eş’ari 260 tarihinde Bas­ra’da doğmuştur. 324 tarihinde Bağdatta vefat etmiştir. Büyük dedesi ashab-ı güzinden Ebu Musa el Eş’aridir.
Ebulhasenil Eş’ari şafii mezhebinde idi. Ehli sünnet itikadında pek çok hizmet etmiştir. Pek değerli eserleri vardır. Malikiler ile şafiilerin hemen hepsi hanefilerin bir kısmı ve hanbeli mezhebindeki müslümanların bir kısmı itikat meselelerinde Eş ari’ye tabidirler.
Her ikiside selefi salihin meslekini takip etmiştir. İkisi de hak üzeredir. Ancak teferruattan sayılan bazı mese­lelerde ihtilafları vardır. Fakat bunların başlıcaları da lafzi ve zahiri bir ihtilaftan başka değildir.
(Ömer Nasuhi Bilmen, Büyüt İslam İlmihali 33)