Ehl-i sünnet müslümanlarının itikadda iki imamı vardır: 1 – İmam Matüridî. 2 – İmam Eş’arî. Bunlar esasta birdir. Ancak teferruata ayrılırlar. Yine ehl-i sünnetin amelde dört imamı vardır: 1 – İmam A’zam Ebû Hanife (r.a.). 2 – İmam Mâlik (r.a.). 3 – İmam Şafiî (r.a.). 4 – İmam Ahmed İbn Hanbel (r.a.). Bunlar da esasta müttefik olup, teferruata ait bazı ictihadî ihtilâflar olmuştur ki, bu ihtilâflar inşaallah ümmetimiz için rahmet ve kolaylık vesilesidir. Bu kısa izahattan sonra, müslüman kardeşlerimizin dikkatlerini zamanımızdaki bazı bid’at ve dalâlet cereyanları üzerine çekmek istiyoruz. Şu cereyan ve mezhebler ehl-i sünnet dışıdır:
1. Mezhepsizlik: Bunlar hak mezheblerden birini kabul ve taklid etmezler, kendi düşüncelerine göre Kitab ve Sünnet’ten hüküm çıkartırlar. Müctehidlik taslarlar. İçtihada yetkileri olmadığı için de ayakları kayar. Mezhebsizlik dinsizliğe köprüdür.
2. Selefiye: Bu cereyanı kuran İbn Teymiye, aklı ilminden az olduğu için aşırılığa, taşkınlığa saptı, itikad ve amelde yanlış ictihadlar yaptı. Halen Arap dünyasında selefiyecilik çok yaygındır. Cemalüddin Afganî, Muhammed Abduh gibi sarıklı masonlar bu yolun yolcularıdır. İbn Teymiye’nin vur dediğini öldüren bir zihniyete sahip olan vehabilik de Muhammed İbn Abdülvehhab adlı bir Necidli tarafından kurulmuş olup bilhassa itikad sahasında bozuk inanç ve fikirlere sahiptir bir gruptur.
3. Mezhepleri birleştirmek: Bu cereyan selefiyenin bir koludur. Abduh’un talebesi Reşid Rıza bu fikri yaymak için büyük bir kitap yazmış ve Türkiye’deki destekçileri bunu basmışlardır. Gayeleri mezheblerin hükümlerini birbirine karıştırıp, kolaylıklarını cem’ ederek dini oyuncak haline getirmektir.
4. Şia: Bunların piri Abdullah İbn Sebe’ adlı Yemenli bir yahudi dönmesidir. İran’daki Humeynî devriminden sonra Türkiye’ye de el atmışlar, bilgisiz halktan ve gençlerden taraftar toplamışlardır.
(İmam Zehebî , Büyük Günahlar, Ek Kısmı s.172,173)