Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:
“İnsanlar (Kıyamet günü) diriltilecekleri zaman yerden ilk çıkacak olan benim. Onlar (huzur-u ilahiye) geldiklerinde (onlar adına) hatipleri ben olacağım. (Allah’ın Rahmetinden) ümidlerini kestiklerinde (rahmet ve mağfireti) onlara ben müjdeleyeceğim. O gün Livâu’l-hamd (şükür sancağı) benim elimde olacak. Ademoğlu’nun Allah’a en kerim olanı da benim. Bunda övünme yok!” (Tirmizi, Menakıb 2, 3614).
Hz. Cabir (r.a.) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:
“Bana beş şey verilmiştir ki, bunlar benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmemiştir. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilmiştir. Ben ise kırmızılara (Acemlere) ve siyahlara (Araplara) da gönderildim. Bana ganimetler helal kılındı. Halbuki benden öncekilerden kimseye helal değildi. Yer bana temiz, pâk ve mescid kılındı. Her kim namaz vaktine girerse, nerede olursa olsun namazını kılar. Ben, bir aylık mesafede olan düşmanımın içine düşen bir korku ile yardıma mazhar oldum. Bana şefaat (etme yetkisi) verildi.” (Buhari, Teyemmüm 3, Salat 56)
Hz. Huzeyfe (r.a.) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “İnsanlara karşı üç şeyle faziletli (üstün) kılındık: Saflarımız meleklerin safları düzeninde kılındı. Arzın tamamı bize mescid kılındı. Toprak bize, su bulamadığımız zaman, tahûr (temiz ve temizleyici) kılındı.” (Müslim, Mesâcid 4, 522).
Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:”Her peygambere mutlaka insanların inanmakta olageldikleri şeyler cinsinden bir mucize verilmiştir. Ama bana verilen (mucize) ise vahiydir ve bunu bana Allah vahyetmiştir. Bu sebeple Kıyamet günü, diğer peygamberlere nazaran etbâı en çok olan peygamberin ben olacağımı ümid ediyorum.”
(Buhari, Fezâilu’l-Kur’ân 1, İ’tisam 1; Müslim, İman 239, 152)
30 Ocak Mevlâna Takvimi