Ebu Hamza Horasani (k.s.) Hazretleri

Ebu Hamza Horasani (k.s.) Hazretleri‘nin hayatını siz değerli okuyucularımız için derledik.

Horasan bölgesi velîlerindendir. Cüneyd-i Bağdâdî (k.s.) Hazretleri’yle aynı asırda yaşamıştır. Zamânındaki âlimlerin ve evliyânın ileri gelenlerinden idi. Dînî meselelerin inceliklerine vâkıftı. Verâ sâhibiydi. Haramlardan çok sakınırdı. Ahmed bin Hanbel (rh.a.) Hazretleri ona hürmet duyar, tasavvufla ilgili meselelerde ona sormadan cevâp vermezdi. Kendisine sorulan bir meseleyi Ebu Hamza Horasani (k.s.)’a arz eder; “Bu hususta ne buyurursun ey sofî!” derdi.

Ebu Hamza Horasani (k.s.) Hazretleri, derin âlim ve büyük velî idi. Allâhü Te’âlâ’nın emirlerine ve Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in sünnetine tam uyardı. Haramlardan ve şüphelilerden şiddetle kaçınırdı. Dünyaya meyletmezdi. “Bir kimse ölümü unutmaz devamlı düşünürse, bâkî devamlı olan her şey ona sevdirilir ve fâni, geçici olan her şeyden nefret ettirilir.” buyururdu. “Allâhü Te’âlâ hakkında marifet sâhibi olan ârif-i billâh kimse, maişetini günü gününe temin eder. Yâni sâdece günlük maişetini düşünür. Dünyevî maişetini asgarîye indirerek uhrevî maişetini azamiye çıkarır.” buyurmuştur. Bir kimse gelerek; “Bana nasihât et.” dedi. Ebû Hamza Horasânî (k.s.) ona; “Önündeki sefer için azık hazırla.” buyurdu.

“Ârif, ikrâm olunan şeyin yok olmasından, eldeki nîmetin gitmesinden ve vaad edilen azâbın başa gelmesinden korkar. Ârif, maişetini günü gününe savar, gıdasını günlük olarak alır.”

“Allâhü Te’âlâ bir kimseye şefkatle nazar ederse, hiç şüphe yok ki bu nazar o kimseyi mesut kişilerin menzillerine ulaştırır. Onun içini ve dışını doğrulukla süsler.”

“Sofî kimdir?” diye soran bir kimseye; “Sofî, her çeşit pislikten tasfiye edilen ve kendisinde hiçbir şekilde muhalefet kiri kalmayan kimsedir.” buyurdu.

(Evliyalar Ansiklopedisi, s.1184-1186)