Cuma gününde ve gecesinde Kur´an okumayı, zikirler yapmayı dualarda bulunmayı, Resûlullâh (s.a.v.) üzerine salavât getirmeyi çoğaltmak müstahabdir. Cuma gününde Kehif sûresini okumak da müstahabdır. İmam Şafi´î (r.a.), El-Ümm adlı kita bında demiştir ki, cuma gecesinde de, Kehif sûresini okumak müstehab dır.
Ebû Hüreyre´den (r.a.) rivayet edildiğine göre; Resûlullâh (s.a.v.), cuma günü zikirde bulunup şöyle dedi: “Cumada bir vakit vardır ki, müslüman bir kul, namaza dururken, Allah (c.c.)’den bir şey ister de, o vakte rastgelirse, muhakkak O istediğini ona verir. (Buharî, Müslim, Muvatta, Nesâî) Sonra eliyle işaret ederek o vaktin çok az bir zaman olduğunu be lirtti. Ashabı kiramdan çok kimseler, bu vaktin (cuma günü) ikindiden sonra olduğu görüşündedirler.
Ebû Musa El-Eş´âri´den (r.a.) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlullâh (s.a.v.)´in şöyle buyurduğunu işittim: “(Duaların kabul olduğu) o vakit, İmamın (minberde) oturduğu vakit ile namazı tamamlayıncaya kadar olan zamandır. (Müslim, Ebû Dâvud)
Enes´den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) buyurdu: “Kim, cuma günü sabahleyin sabah namazından önce şu sözleri üç defa söylerse, onun günahları deniz köpükleri kadar olsa bile, Allah onun günahlarını bağışlar: “Estağfirullahellezîlâ ilahe illâ huve´l-hayyu´l-kayyûmu ve etûbu ileyhi.” “O Allah´dan mağfiret dilerim ki, O´ndan başka hiç bir ilâh yoktur, ebedî hayat sahibidir, her işi idare edip ayakta tutandır. Ben O´na dönüp tevbe ediyorum.” (İbn-i Sünnî)
Hazreti Aişe´den (r.anha) rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim cuma namazından sonra yedi defa ihlâs sûresi ile Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okursa, Allah onu diğer cumaya kadar kötülüklerden korur.” (İbn-i Sünnî)
(İmam Nevevi, El Ezkar)