235[1]Bir Hadîs-i Şerîf’te: “Gerek erkek ve gerek kız yedi yaşın¬daki çocuklarınıza namaz ile emrediniz. On yaşındakileri de kılmazlarsa darb ediniz (yavaşça dövünüz) ve onların yatak-larını ayırınız.” buyurulmuştur.
On yaşındaki çocuklar namaz kılmazlarsa hafifçe el ile (avuçtan ziyâde olmamak üzere) darb edileceği (dövüleceği) Fıkıh kitâblarında açıklanmıştır, işte namazın önem derecesi ve devam etme gerekliliği çocukluk çağında başlamaktadır. Bir Müslümânın evlâdına çocukluk çağında namazını ve farzları öğretmesi farzdır, aksi takdirde ebeveyn mes’ûldür. Ve evlâdına dînî şefkatsizliğinden dolayı vicdanen de azâbdadır. Başka bir Hadfe-i Şerîf’te de:
“Her doğan çocuk muhakkak İslâm fıtratı üzerine doğar, sonra anasTyla babası onu yahûdî, nasrânî, mecus, yapar-lar.” buyurulmuştur.
Evlâdının küçük yaşta dînî terbiyesini ve öğrenimini ihmâl eden kimsenin evlâdı fena ahlâk ve bozuk i’tikâd ve akımlara kapılmak tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı açıktır. Not: Salih Ameller serisinin bir sonraki yazısı 11 Mart tarihindedir. HHZ Mahmûd Sâmî Ramazânoğlu (k.s.), Musâhabe, 6.c, 17.s.; 3.c, 55.s
NAMAZI GEREĞİNCE ÖNEMSEMEYENLER
Namaza yeterince önem vermeyenler hakkında Peygambe¬rimiz (s.a.v.) şu zararlarının olacaklarını haber vermişlerdir: Dünyada olan zararları: 1-Rızkından bereket kalkar, 2-Hanesinden bereket kalkar,
3- Cenâb-ı Hakk, yüzünden îmân nurunu kaldırır,
4- Mü’min-i hâlis indinde (sâlih Mü’minler katında) zelil ve hakîr olur.
Ölüm ânında zararları:
1- Susuz olarak vefat eder. Su içinde olsa dahî fayda ver¬mez.
2-Aç olarak vefat eder.
3- Ruhunun alınması gayet müşkil (zor) olur.
4-îmânından (Tmânsız gitmesinden) genellikle korkulur.
Kıyametteki zararları:
1- Kabirden kalkınca yüzü siyah olarak kalkar,
2- Hesabı gayet güç olur,
3- Cenâb-ı Hakken rahmetinden uzak olduğu alnında yazılı olur.
4- Cehenneme dâhil olanlarla cehenneme dâhil olur.
9 Mart, Mevlâna Takvimi