• Âyetel-Kürsi ile birlikte Hâ-mîm El-Mü’min sûresini (ileyhilmasîr)’e kadar evvelini okumak. Ebu Hureyre’den (r.a.) nakl ediyor: Allâh’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “Her kîm, Ãyelel-Kürsi ile birlikte Hâmîm eI-Mu’min süresinin evvelini (ileyhilmasîre kadar) sabahleyin okursa, o iki ayet onu akşama kadar, akşam okursa, sabaha kadar muhafaza eder.” (Tirmizî)
  • Yüz kere Lâ ilâhe illellahu vahdehû lâ şerikelehu, lehulmülkü ve lehülhamdu ve hüve alâ külli şey’in kadir’i okumak.
  • Allâh’ın adını çokça zikretmek
  • Abdest almak, namaz kılmak. Öfke şiddetlenince, kişiyi o afetten kurtaracak en büyük silâh bu ikisidir. Çünkü öfke, Âdemoğlunun kalbinde ateş gibi alev alev yanan bir şeydir. Nitekim Tirmizî ve diğerleri Ebû Sa-id el-Hudrî-den rivâyet etmişlerdir. Allâh’ın Resûlü (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Dikkat edin! Öfke, Ãdemoğlu’nun kalbinde bir kıvılcımdır. Görmüyor musunuz, kişi kızınca gözleri  kararıyor, boyun damarları şişiyor. Her kim öfkeden bir şey hissederse, yere yapışsın.” Başka bir haberde şöyle varit olmuştur: “Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateşi ancak su söndürebilir.”

Sünen’de varit olduğuna göre Allâh’ın Nebisi (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “Şüphe yok ki gazap şeytandandır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş ise ancak su ile söner. Şu halde içinizden birisi öfkelendiği zaman hemen abdest alsın.”

  • Fazla bakmak, fazla konuşmak, fazla yemek ve insanlarla fazla ihtilattan sakınmak. Çünkü şeytan Âdemoğlu’na bu dört kapıdan musallat olur. İmam Ahmed’in Müsned’inde şöyle varit olmuştur: “Bakış (harama) İblis’in oklarından zehirli bir oktur. Allâh rızası için gözünü haramdan sakınan kişi, kıyamete kadar kalbinde hissedeceği Allâh tarafından ihsan edilmiş bir tad bulur.”

(İmam-ı Şibli, Cinlerin Esrarı, s.147-151)