Hz. Ömer İbnü’l-Hattâb (r.a.) derler ki: “Yemekten sonra misvâk kullanmak, iki hizmetçi kullanmaktan iyidir.” Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in şöyle buyurdukları rivâyet olundu: “Cebrâîl, bana devâmlı olarak komşuyu tavsiye etti, öyle ki komşu, komşunun mîrâscısı olacak zannettim. Bana devâmlı köleleri tavsiye etti, öyle ki onların âzâd edilmeleri için bir vakit ta’yîn edilecek zannettim. Bana devâmlı misvâk kullanmağı tavsiye etti, öyle ki misvâk kullanmaktan diş etleri aşınıp gidecek zannettim. Bana devâmlı kadınların haklarını gözetmeyi tavsiye etti, zannettim ki kadınları boşamak harâm olacak. Bana hep gece namazını tavsiye etti, zannettim ki ümmetimin hayırlıları geceleri hiç uyumayacak.” Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki: “Her müslümânın, cum’a günleri gusletmesi, misvâk kullanması ve güzel koku sürünmesi gerekir.” Bir başka rivâyette Aleyhisselâtü ve’s-Selâm Efendimiz: “Ağızlarınızı temizleyiniz; çünkü ağızlarınız Kur’ân yollarıdır.” diye emir buyurmuşlardır. Mücâhid (r.a.) rivâyet ediyor ki: “Cebrâîl (a.s.)’ın, Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’e gelmesi bir müddet gecikti. Sonra gelince Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz: “-Yâ Cebrâîl, seni tutan (gelmene mâni’ olan) ne oldu?” buna karşılık cevâben dedi ki: “-Size nasıl gelebilirdim ki? Aranızda tırnaklarını kesmeyen,bıyıklarını kısaltmayan, parmak aralarına su ulaştırmayan, misvâk kullanmayanlar var.” Sonra şu Âyet-i Celîle’yi okudu: “Biz, ancak Rabbinin emriyle ineriz…” (Meryem s. s.64)
(Ebû’l-Leys Semerkandî, Tenbîhü’l-Gâfilîn, s.338-340)