Müslüman Türk’ün, şanlı tarihindeki kahramanlık destanlarından
biri de Çanakkale Zaferidir.
99 yıl önce yaşanan bu tarihi olay, adeta bu gün meydana
gelmiş gibi milletimizin hafızasında tazeliği ve canlılığını korumaktadır.
Çünkü Çanakkale Zaferi, kahraman Mehmetçiğin
dünya’yı hayrete düşüren bir îman ve kahramanlık destanıdır.
Şüphesiz bu şanlı zafer, her türlü imkânsızlık karşısında Mehmetçiğin
îman ve azminin açık bir göstergesi olarak tarihe altın
harflerle yazılmıştır. Bu mücadele ırkları, renkleri, dilleri değişik
çeşitli milletlerden oluşan muntazam haçlı ordularının, milletimizi
yok etmek amacıyla kara, deniz ve havadan var gücüyle
saldıran Hilal ve Haç mücadelesidir. Kısaca îman ve küfür
mücadelesidir. Sultân II. Abdülhamîd Hân’ın önceden aldığı
tedbîrler ve O’nun eğittiği askerlerle Haçlı’ya karşı kazanılan ve
Türk târihinin dönüm noktasını teşkîl eden bir mübârek zaferdir.
Mehmed Âkif’in uzun manzûmesi olmasaydı bu büyük savaş
günümüze nasıl intikâl edebilecekti? Meçhûl!..
Çanakkale savaşları 8,5 ay sürdü. Memleketin en hassâs
yerine yöneltilen taarruz kırıldı. Osmânlı müdâfaasiyle Çanakkale,
Irak ve Filistin cephelerinde bir milyona yakın İngiliz ve
Fransız askeri, Müttefik devletlerin ana cephelerinden uzak tutuldu.
Muhârebeler iki taraf için ağır kayıplara sebeb oldu.
Çanakkale muhârebeleri, Osmânlı devletinin dört sene harbe
dayanmasına, bu yüzden Çarlık Rusyası’nın yıkılmasına
sebeb oldu. Bu başarı yalnız Osmânlı kuvvetlerinindir.
İlk bombardımandan i’tibâren 324 gün ve çıkarma gününe
göre de tam 259 gün devam ederek neticesinde Osmânlı ordusunun
ölümsüz bir zaferiyle kapanan I. Dünya savaşının bu
en kanlı sahnesine ordumuzun en kıymetli ve en büyük kısmı
iştirâk etmiş ve semereleri burada inkişâf eylemiştir. Türklerin
resmî kayıtlara göre kayıp mikdârı 251.000, müttefiklerin kayıp
mikdârı ise 252.000 idi.
II. Abdülhamîd Hân’ın açmış olduğu yüksek mekteblerden
me’zûn olan îmânlı ve kültürlü binlerce genç Çanakkale’de
şehîd olmuşlardır.
(Millî Gençlik Mecmuâsı, Çanakkale Özel Sayısı, 1977)