Matematik, astronomi ve tıp dallarında uzman olan elKâşî’nin tam adı Gıyâseddin Cemşîd bin Mesud bin Mahmud et-tabib el-Kâşî’dir. Semerkant yakınlarındaki Kaşan şehrinde doğmuştur. Tahsilini de burada yapmıştır.
Timur Hanın torunu Uluğ Bey’in davetiyle Semerkanta gelmiş ve Uluğ Beyin hizmetine girmiştir. Uluğ Bey’in rasathânesinin proje ve inşa aşamalarında Kâşî’nin yaptığı tavsiyelerin önemli rolü olmuştur . Daha sonra Uluğ Bey, onu Semerkant Rasathanesi’nin müdürlüğüne tayin etmiştir. Uluğ Bey’in astronomiye ait zîcinin (yıldız cetveli) hazırlanmasında ona yardım etmiştir.
Kâşî, tam sayıların köklerini almanın genel bir metodunu ortaya koymuştur ve buna günümüzde Rufini-Horner metodu denilmektedir. Yine bu eserinde ortaya koyduğu ve er-Risâletü’l-muhîtiyye’de geniş ölçüde uyguladığı ondalık kesirlerle ilgili metodu matematiğe gerçek bir katkı olarak değerlendirilmektedir. Ondalık kesirlerde dört işlemi de kullanmıştır. Her ne kadar ondalık kesirler daha önce Öklîdisî ve bazı Çinli bilginlerce kullanılmışsa da bu konuyu ilk defa ayrıntılı ve sistemli bir biçimde inceleyen âlim Kâşî’dir.
Onun matematikteki önemli başarılarından biri de ondalık kesirleri kullanmak suretiyle pi sayısının değerini seleflerinden daha kesin bir şekilde tesbit etmiştir.
Kâşî ayrıca bugün Newton’un (1642-1727) adıyla anılan binomiali (iki terimli işlem) ilk çözen matematikçidir. 1 derecelik yayın sinüsünü (sin 1º) kendine has bir metotla hesaplaması da yine onun orijinal buluşlarındandır. Üçüncü dereceden bir denklemin çözüm yolunu belirtmiştir. Öte yandan Miftâhu’l-hisâb’da dördüncü derece denklemleri keşfettiğini ve bu konuda ayrı bir eser kaleme alacağını söylemiş, fakat bu sözünü yerine getirmesine ömrü yetmemiştir.
(İslam Ansiklopedisi, c.25, s.15)