Endülüs’te yetişen büyük botanik alimi ve eczacıdır.Yirmili yaşlarından itibaren; Yunan, Rum ve İslâm alemindeki beldeleri dolaştı ve çeşitli otların hususiyetleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olan Müslüman ve gayr-i müslim bilginlerle görüştü. Gezip gördüğü yerlerdeki bitkileri yerlerinde inceledi. İncelediği bitkinin ayrıca yetiştidiği beldeyi ve toprağı, o bitkinin büyümesinde te’siri olan diğer durumları tetkik etti. Arapça’ya az çok yanlış olarak geçmiş olan bitki isimlerini düzeltti.
İbn-i Baytar kendisinden önce yaşamış Dioskorides, Calinus, Hipokrat, İbn-i Sina, Gafiki gibi birçok bilgin tarafından yazılan eserleri inceleyip şerhler yazdı. Deney, gözlem ve tedkikleri neticesinde bir konu hakkında sonuca varmasıyla meşhur oldu. Tedkik ettiği hususlarda, o mevzu ile alakalı nakillerin doğruluğunu ve güvenirliğini iyice araştırdı. Bu araştırma ve görüşleri ile botanik iliminin gelişmesine pek çok tesirleri oldu. Otların hususiyetini çok iyi bilirdi. Bitkileri incelemek suretiyle çok güzel ilaçlar yaptı.
İbn-i Baytar, ayrıca tarlada yetişen ve mahsullerine zarar veren otları da tetkik eden ilk alimdir. Bu sebeble muhtelif nevilere ait kolleksiyonlar yaptı. Günümüze kadar devam eden ve hala kullanılan bitki koleksiyonları yapma fikri ona aittir. Eserlerinde bin dört yüz kadar bitkiyi tek tek inceledi. Bunlardan hangi ilaçlar yapılabileceğini tedkik etti. Bu ilaçların kimyevi yapılarını ve hastalıkları önlemedeki te’sirlerini en ince teferruatına kadar anlattı. Bir liste halinde sunduğu bu bitki ve ilaçların üç yüz tanesi tamamen kendi keşfiydi.
İbn-i Baytar, tetkik ettiği hususların nakillerinde çok dikkatli olup, bir ilacı, diğer bir ilaç ile mukayesede çok başarılı idi. Yaptığı çalışmalar, eczacılık ilmine çok faydalı oldu. Bu alanda yazdığı eserler asırlarca müracaat kaynağı ola- rak kullanıldı.
(Müslüman Bilim Adamları, 2.c., 28-31.s.)