Tam bir âyettir. İstiâzenin besmeleye takdi­mi de namazdan evvel taharet gibidir. Mâsivâdan tecerrüd edip Cenâb-ı Hakka yönelmek içindir.
Allah’ın üçbin ismi vardır. Bunlardan bi­nini sadece meleklere, binini sadece peygam­berlere öğretmişdir. Üçyüzünü Tevrat’da, üçyüzünü İncil’de, üçyüzünü Zebur’da, doksandokuzunu da Kur’an’da zikretmiş ve birini da kendine tahsis etmişdir. Sonra bu üçbin ismin manasını besmelede dercetmişdir. Kim besme­leyi bunların mânasını bilerek söylerse Allah’ı bütün esmasıyla zikretmiş olur.
MEKKE’NİN FETHİ (Miladî 630)
Mekke hicretin sekizinci yılında, ramaza­nın onüçüncü gününde, cuma günü fethedildi
Mekke’nin fetih sebebi: Kureyş müşrikle­rinin, Hudeybiye muahedesini bozarak peygamberimizin müttefiki ve akrabası olan Huzaa’-ları kendilerinin müttefikleri bulunan Benî Bekirlere öldürtmeleri ve Peygamberimiz tara­fından yapılan anlaşma teklifini de red etme­leri idi.
Fetih günü peygamberimiz (s.a.v.) hemen Kabe’yi Muazzama’ya doğru yürüdü. Kabe görününce hemen peygamberimiz (s a.v.) tekbir alır almaz, Ashab-ı Kirâm’ın cümlesi hep bir ağızdan tekbir aldılar, tekbir sadalarıyla dağ­lar inledi.