Hâdis-i Şerîf’lerde şöyle buyrulmuştur: ”Meşru işlerin hangisi olursa olsun, Besmele-i Şerife ile başlanmazsa hayrına ve tamâmına nail olunamaz; (o iş) bereketsiz kalır” (Ebû Davûd)
”Besmeleyle yenen yemek bereketli olur.” (İbni Mace) ”Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan,”Bu eve girmeme imkân yok” der, dönüp gider.” (Tibyan) ”Besmeleyle işe başlayanın günahları af olur” (İ. Rafii) ”Sıkıntıya düşen, ”Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.” (Deylemi)
”Besmeleyle yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü Teâlâ da razı olur.” (Deylemi)
Resûlullâh (s.a.v.): ”Bir kimse, üzerinde Besmele yazılmış bulunan bir kâğıdı yerde basılmasın diye, Allâhü Te’âlâ’ya ta’zim ederek yerden kaldırsa, o kimse Allâhü Te’âlâ katında Sıddıklardan yazılır. Annesi babası; müşrik olsalar da, azâbları hafifler” buyurmuşlardır. (Buhari)
Hz. Ali (r.a.), Besmele indiği zaman Resûlullâh (s.a.v.)’in: ”Bu Âyet-i Kerîme en önce Âdem (a.s.)’a indi. O anda Âdem (a.s.) ‘Benim ümmetim bunu okumaya devam ettikleri müddetçe azâbdan emindirler dedi. Sonra Besmele Âyeti kaldırılıp İbrahim (a.s.)’a indirildi, İbrahim (a.s.) mancınıkta iken onu okuduğundan Allâh-u Te’âlâ ateşi ona soğuk ve selâmet üzere kıldı. Sonra yine kaldırılıp Süleyman (a.s.)’a indirildiğinde, Melekler: Ey Allâh-ü Te’âlâ’nın Peygamberi! Allâh-u Te’âlâ’ya yemin ederiz ki, işte şimdi mülk ve saltanat tamam ve mükemmel oldu dediler. Sonra yine kaldırılıp, şu anda Allâh-ü Te’âlâ (Besmele’yi) bana indirdi. Kıyamet Günü’nde ümmetim gelir. Onlar Besmele’yi okur bulunurlar. Amelleri teraziye konulduğu zaman sevâb ve iyilikleri günahlarından ağır gelir.” buyurduklarını bildirmiştir. Resûlullâh (s.a.v.): ”Siz Besmele’yi kitâblarınıza yazınız, onu yazdığınız zaman dil ile de söyleyiniz” buyurmuşlardır. (Buhari)
(Gavs-ı A’zâm Abdülkâdir Geylânî (k.s.), Gunyetü’t-Tâlibîn, 165.s)
1 Ocak, Mevlâna Takvimi