(Bu iki duâ akşamla yatsı arasında 3’er defa okunmalı ve
okuyuştan önce Yâsîn-i şerîf okunmalıdır.)
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-râhîm
“Allâhümme yâ ze’l-menni velâ yümennü ‘aleyhi. Yâ ze’lcelâli
ve’l-İkrâm. Yâ ze’t-tavli ve’l-in‘âm. Lâ-ilâhe illâ ente
zahra’l-lâci’îne ve câre’l-müste’cirîne ve emâne’l-hâifîne.
Allâhümme in-künte ketebtenî ‘ındeke fî ümmi’l-kitâbi şakıyyen
ev mahrûmen ev matrûden ev mukatteren ‘aleyye
fî’r-rızkı fe’mhu’llâhümme bi fazlike şekâvetî ve hırmânî ve
tardî ve ıktâre rızkî ve esbitnî ‘ındeke fî ümmi’l-kitâbi sa‘îden
ve merzûkan ve müveffekan li’l-hayrâti fe-inneke kulte ve
kavlüke’l-hakku fî kitâbike’l-münzeli ‘alâ lisâni nebiyyike’lmürselîn.
Yemhu’llâhu mâ-yeşâü’ ve yüsbitü ve ‘ındehu
ümmü’l-kitâbi ilâhî bi’t-tecelliyyi’l-‘azami fî leyleti’n-nısfi min
şa‘bâne’l- mükerremi’lletî fî-hâ yüfraku küllü emrin hakîmin.
Ve yübremü en-tekşife ‘annâ mine’l-belâi’ mâ-na‘lemü vemâ
lâ-na‘lemü vemâ ente bihî a‘lemü inneke ente’l-e‘azzü’l-ekram.
Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve
ashâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve sellem.”
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
“İlâhî cû‘düke dellenî ‘aleyk. Ve ihsânüke evsalenî ileyk.
Ve keremüke karrebenî ledeyk. Eşkû ileyk mâ-lâ yahfâ ‘aleyk.
Ve es’elüke mâ-lâ ye’süru ‘aleyk. Îza-‘ılmüke bi-hâlî yekfî ‘an
süâlî. Yâ müferrice kürebe’l-mekrûbîn. Ferric annî mâ-ene
fîh. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn.
Festecibnâ leh. Ve necceynâhü mine’l-ğammi ve kezâlike
nünci’l- mü’minîn. Allâhümme yâ ze’l-menni velâ- yümennü
‘aleyh.”
Bu salavât 100 def’a okunacaktır.
“Allâhümme salli ‘alâ rûh-i seyyidinâ Muhammedin fi’lervâh.
Ve salli ‘alâ cesed-i seyyidinâ Muhammedin fi’l-ecsâd.
Ve salli ‘alâ kabr-i seyyidinâ Muhammedin fi’l- kubûr.”
HADÎS-İ ŞERİF:
“Allâhü Te‘âlâ bu gece ümmetime, Benî Kelb kabîlesinin
koyunlarının tüyleri adedince rahmet eder.”
(Misvâk Neşriyat, İbâdet Takvimi ve Duâlar, 59-64.s.)