Bu geceler hayırların mevsimi ve (uhrevî) ticaretlerin de tanzim edildiği zamandır. Tâcir bir kimse mevsimlerin değer­lendirmesinden gâfil olduğu zaman, kâr edemeyeceği gibi, mürid de vakitlerin faziletlerinden gâfil bulunduğu zaman zaferi elde edemez.
Akşam namâzını edâdan sonra, üç defa Yasîn-i Şerîf okunur. Her Yâsîn’den sonra bir defa Berât duâları okunur. Bu Berât duâları; ilk okuyuşta Cenâb-ı Hakk’tan hayırlı ve uzun ömür talebi ile kazâ’ ve belâlardan korunmak; ikinci­sinde bol ve helâl rızık temennîsi; üçüncüsünde, son ne­fesinde hüsn-i hâtime (îmânla) ile bu dünyâdan göçmeye niyet edilir.
(Misvak Neşriyât, İbâdet Takvimi ve Duâlar, s.62)
BERÂT GECESİ NAMAZI
Bu gecede yüz rekat namâz kılınır. Bu durum¬da namâzın, her iki rek‘atında bir selâm verilir. Her rek‘atta Fâtiha’dan sonra 10 (on) İhlâs-ı Şerîf okunur. Bu şekilde kılmak, bütün müstehâb namâzlarda rivâyet edilmiştir. Se­lef (r.a.), bu namâzı kılar ve buna “Hayır namâzı” derlerdi. Hattâ bu namâzı, bir araya toplanıp cemâatle de kılarlardı.
(Hanefî mezhebinde terâvihten başka hiçbir nafile namâz cemâatle kılınmaz.)
Hasan-ı Basrî (r.aleyh)’in bu namâz için şöyle dediği rivâyet olunur: “Allâh Resûlü (s.a.v.)’in sahâbîlerinden otuz kişi bana dediler ki:
“Bu gecede bu namâzı kılan bir kimseye, Cenâb-ı Hakk yetmiş defa nazar eder ve her bir nazar ile onun yetmiş ihtiyâcını giderir. Bu ihtiyâçların en azı da affedilmektir.” (İbn-i Mâce)
ŞA’BÂN’IN ONBEŞİNDE TUTULACAK ORUÇ
Ayrıca bu gecenin gündüzünü yani Berât’ın 15. gününü mutlakâ oruçlu geçirmeliyiz. Hz. Alî (k.v.)‘den “Şabânın on beşinci günü oruç tutun, gecesinde kâim olun.” meâlinde İbn-i Mâce bir hadîs rivâyet etmiştir.
(Hüccetü’l- İslâm İmâm-ı Gazâlî (rh.a.), İhyâ-u Ulûmi’d-dîn, 1.c., 556.s.)