İbn-i Abbâs (r.a.)’den rivâyetle Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Muharrem ayında bir gün oruç tutana bu gününe
karşılık otuz gün oruç sevabı yazılır.” Hz. Ömer İbni’l-Hattâb (r.a.): “Ey Allâh’ın Resûlü (s.a.v.), Allâhü Teâlâ,
Aşûra gününü bizim için fazîletli kıldı mı? dedi. “Evet Allâhü Teâlâ, sizi Aşûra günü ile tafdil eyledi. Allâhü Teâlâ
gökleri, yeri, dağları, yıldızları, Arş ve Kürsî’yi, Levh ve Kalemi, Cebrâil ve melekleri Aşûra günü yarattı. Allâhü
Teâlâ, Âdem (a.s.)’ı Aşûra günü yarattı. İbrahim (a.s.) Aşûra günü dünyaya geldi. Allâhü Teâlâ, İbrahim (a.s.)’ı
Nemrud’un ateşinden Aşûra günü kurtardı. Ona Aşûra gününde, oğlunun yerine, kesmek için, büyük bir koç verdi. Firavun’u, Aşûra günü boğdu. İdris (a.s.)’ı Aşûra günü göğe kaldırdı. Eyyûb (a.s.)’dan belâyı Aşûra günü giderdi. Îsâ (a.s.)’ı Aşûra günü göğe kaldırdı. İsâ (a.s.) Aşûra günü dünyaya geldi. Âdem (a.s.)’ın tevbesini Aşûra günü kabul etti. Dâvud Aleyhisselâm’ın zellesini Aşûra günü bağışladı. Süleyman (a.s.)’a mülkü, Aşûra günü verdi. Kıyâmet Aşûra gününde olur. Gökyüzünden ilk önce râhmet ve yağmurun inişi Aşûra günündedir. Aşûra günü gusül eden, ölüm hastalığından başka hastalık görmez. Aşûra gününde bir hastayı ziyaret eden, bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur. Aşûra gününde bir kimseye su veren, hiç isyân etmemiş gibi olur” buyurdular.
(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, s. 167-170)
“Aşûre günü âile efrâdını iyi doyuran ve onları her bakımdan memnûn edenlere Hakk Te‘âlâ gelecek senenin
refâh ve rızkını o nisbette genişletir.” (Beyhâki) Süfyân (r.h.): Biz bu hâli elli yıldır tecrübe ediyoruz. Kolaylık
ve rahat geçimden başka bir şey görmedik buyurdular.
(Hz. Seyyid Abdulkâdir-i Geylânî (k.s.), Gunyetü’t-tâlibîn, s.352-353)