1. O gün, oruç tutmalıdır. Zira İbn Abbâs (r.a.)’dan bildirdiği Hadîs-i Şerîf’te: “Aşûre günü oruç tutana, on bin melek, on bin şehîd, on bin hacc ve umre sevâbı verilir.” buyuruldu.fakat Muharrem’in sâdece onuncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.).

Hz. Sâmî (k.s.) (9.-10.-11.) günleri tutmanın en fazîletlisi olduğunu beyân buyurmuşlardır.

 1. Muharrem’in birinci ilâ onuncu günü de dâhil her gün okunan duâ, sabahleyin üç def‘a okunur.
 2. İşrâkten sonra (kuşluk vakti) dört (4) rek‘at namâz kılınır.

Her rek‘atte Fâtihayı Şerîfe’den sonra elli bir (51) adet İhlâs-ı Şerîf okunur.

 1. Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek‘at namâz kılınır. Her rek‘atte Fâtihayı Şerîfe’den sonra on bir (11) İhlâs-ı Şerîf okunur.
 2. Bol bol istiğfâr edilir.
 3. 70 (yetmiş) def‘a “hasbünâ’llâhu ve ni’me’l-vekîl, ve ni’me’l-mevlâ ve ni’me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’lmasîr”denilir.
 4. 313 (üç yüz on üç) def‘a “lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” denilir.
 5. Gusl abdesti alınır.
 6. On mü’mine selâm verilir.
 7. Hasta bir kimse ziyâret edilir.
 8. En az bir mü’mine iftâr ettirilir ki bütün mü’minlere iftâr ettirilmiş gibi olunur. O gün eve getirilen rızık artırılır. En faziletlisi on çeşit olmasıdır.
 9. Muharrem’in 10’unu, 11’ine bağlayan gece, bir def‘a Zümer Sûresi okunur.

(İsmail Hakkı Bursevi, Ruhul Beyan, c.4, s.83)
(Abdulkâdir Geylânî (k.s.), Gunyetü’t-Tâlibîn, s.352)