1. O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem’in sâdece onuncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.) veyâ (9.-10.-11.)
günleri tutulur. (Fazîletli olanı (9.-10.-11.) günleri tutmaktır.)                                                                                                     2. Muharrem’in ilk on günü okunan duâ, sabahleyin üç def‘a okunacak.
3. İşrâkten sonra (kuşluk vakti) dört (4) rek‘at namâz kılınacak.
Her rek‘atte Fâtihâ-yı Şerîfe’den sonra elli bir (51) adet İhlâs-ı Şerîf okunur.
4. Mekrûh olmayan bir vakitte iki rek‘at namâz kılınacak.
Her rek‘atte Fâtiha-yı Şerîfe’den sonra on bir (11) İhlâs-ı Şerîf okunur.
5. Bol bol istiğfâr edilecek.
6. 70 (yetmiş) def‘a “hasbünâ’llâhu ve ni’me’l-vekîl, ni’me’lmevlâ ve ni’me’n-nasîr, ğufrâneke rabbenâ ve ileyke’l- masîr” denilecek.
7. 313 (üç yüz on üç) def‘a “lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” denilecek.
8. Gusl abdesti alınacak.
9. On Mü’mine selâm verilecek.
10. Hasta bir kimse ziyâret edilecek.
11. En az bir Mü’mine iftâr ettirilecek ki bütün Mü’minlere iftâr ettirilmiş gibi olur.
12. O gün eve getirilen rızık artırılacak. Fazîletli olan 10 (on) çeşit olmasıdır.
13. Muharrem’in 10’unu, 11’ine bağlayan gece, Zümer Sûresi okunacak
İbn-i Abbâs (r.a.) ‘den bildirilen diğer bir hadîs-i şerîf’te: “Bir kimse Aşûra günü oruç tutsa, Allâhü Teâlâ ona bin
şehid sevâbı verir. Aşûra günü oruçlu olan için, yedi gök ehlinin sevabını yazar. Aşûra günü iftar ettirse, ümmet-i
Muhammed (s.a.v.)’in hepsine iftar ettirmiş, karınlarını doyurmuş gibi sevâb yazılır. Aşûra günü bir yetimin
başını okşayanın, yetimin başındaki saçları sayısı kadar cennette derecesi artar.” buyurulmuştur.
(Hz. Seyyid Abdulkâdir-i Geylânî (k.s.), Gunyetü’t-tâlibîn, s. 352-353)