Allah’ın Sıfatları

Allah’ın Sıfatları başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Bütün farzlardan önce Allâhü Te‘âlâ’yı anlamak, (Ehl-i Sünnet İtikâdı’na göre ona inanmak), Allâhü Te‘âlâ’nın “Vâcibü’l-Vücûd” olduğunu bilmek akıllı ve buluğa ermiş herkes üzerine borçtur. Allâh (c.c.)’a îmân Cenâb-ı Allâh’ın varlığına, birliğine, eksik sıfatlardan münezzeh ve kemâl sıfatları ile vasıflanmış olduğuna inanmaktır. Allâh mevcûddur, yaratandır, öldürendir, diriltendir, ortağı ve benzeri yoktur. Hiçbir şeye benzemez ve benzetilmez. Hayy ve dâim O’dur. Bütün cihan O (c.c.)’un emrine kâimdir. O uyuklamaz ve uyumaz. Yemez ve içmez. O hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtâç değildir, ancak her şey O (c.c.)’a muhtâçtır. Olmuş ve olacağı bilici, her şeyi görücü ve işiticidir. Görmesi ve işitmesi bizim gibi göz ve kulakla değildir.
Cenâb-ı Hâkk kendi varlığını, birliğini, büyüklüğünü, ve kudretini bildirmek için dünyayı yarattı. İnsanların birinci babaları olan Hz. Âdem (a.s.)’ı topraktan yarattı. Ufacık bir karınca yaratmakla yeri, göğü ve bütün mahlûkâtı yaratmak arasında onun için hiçbir fark yoktur. Allâh (c.c.) ezelîdir, varlığının başlangıcı yoktur. Ebedî’dir, varlığının sonu yoktur. Buna, Kur’ân-ı Kerîm’de geçen şu âyet-i kerîm’e delîldir: “O (Allâh) hem evvel hem de âhirdir (O’nun bidâyeti ve nihâyeti yoktur)” buyuruluyor. (Hadid s. 3)
Cenâb-ı Hâkk’ın künhünden (aslından) ve hakîkatından bahsetmek câiz değildir. Zât-ı İlâhiye’yi düşünmek yasaktır. Allâh (c.c.)’u bilmek Kur’ân-ı Kerîm’de beyân buyurulan Sıfat-ı Celîle’yi bilmekle olur.
Allâhü Te‘âlâ’nın sıfatları:
Zâtî sıfatlar (altıdır): Vücûd (var olmak), Kıdem (evvelî olmamak), Bekâ (sonrası olmamak), Vahdaniyet (bir olmak), Muhâlefetün li’l-Havâdis (hiç bir şeye benzememek), Kıyâm bi-nefsihî (başka bir şeye muhtâç olmamak).
Subûtî Sıfatlar (sekizdir): Hayat (diri olmak), İlim (bilmesi), Semi’ (işitmesi), Basar (görmesi), irâde (dilemesi), Kudret (gücü yetmesi), Kelâm (söylemesi), Tekvin (yaratması).
(Mirkatü’l Akâid ve Miftahü’l Akâid)