Allah (c.c.)’e iman, O’nun sıfatlarını bilmeye bağlıdır. O, ancak sıfatlarıyla bilinir ve tanınır. Çünkü Allah’ın zâtını anlayıp kavramamız mümkün değildir. Allah (c.c.)’ün sıfatları, zâti ve subuti olmak üzere iki kısımdır.
Zâtî sıfatlar : Sadece Allah Teâlâ’nın zâtına mahsus olan, yaratıklarından herhangi birine verilmesi câiz ve mümkün olmayan sıfatlardır.
1-Vücud (Varlık)
2-Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama),
3-Beka (Ebediyet, âhiri olmama),
4-Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama),
5-Kıyam binefsihî (Varlığının devamının zâtından olması-başkasının yardımıyla olmaması ),
6-Muhalefetün-lil-havâdis (Zâtının mahlûkatın zâtlarına ve sıfatlarının mahlûk sıfatlarına benzememesi)
Sübutî sıfatlar: Varlığı zorunlu olan ve kemâl ifade eden sıfatlardır. Sübûtî sıfatların zıtları olan özellikler Allah (c.c.) hakkında düşünülemez.
1-Hayat (diri ve canlı olma)
2-İlim (bilme)
3-İrade (dileme)
4-Kudret (gücü yetme)
5-Semi (işitme)
6-Basar (gör-me)
7-Kelâm (konuşma)
8-Tekvin (Yaratma, var etme.)
Vücud: Allah (c.c.) vardır. Varlığı ezelî ve ebedîdir. (Var-lığının başlangıcı ve sonu yoktur) Varlığı, yarattıklarının varlığı gibi bazı şartlara bağlı değildir. Yaratılanların varlığı zamana, mekâna ve sayıya bağlıdır. Allah’ın varlığı ise bunların hepsinden münezzehtir (uzaktır).
Semi ve Basar: (işitmek ve görmek) Allah’ın sıfatlarından olup ezelî ve ebedîdir. İşitmek ve görmek için Allah (c.c.)’ün göze ve kulağa ihtiyacı yoktur. O, işitilecek her şeyi işitir ve görülecek her şeyi görür. Bu iki sıfat, (semi’ ve basar) aslında ilim sıfatı içinde mevcuttur. Çünkü işitmek, işitilecek şeyleri Allah’ın bilmesi, görmek de görülecek şeyleri Allah (c.c.)’ün görmesidir. Böyle olduğu halde bu iki sıfatın ayrıca zikredilmesinin sebebi, haklarında kesin nass/âyet bulunmasıdır.
(Allâme es-seyh Alâüddin Abidîn, Hediyyetü’l Alâiyye, s.821)