1. “Arzın semavî cisimlerle bitişik iken birbirlerinden ayrılmış olduklarını; güneş, ay gibi semavî cisimlerden her birinin birer Felek’te yüzdüğünü.” (Enbiyâ s. 30-33),“Güneşin kararlaşacağı yere doğru seyr ve cereyan eylediğini.” (Yasin s. 38),

2.“Güneşin kararlaşacağı yere doğru seyr ve cereyan eylediğini.” (Yasin s. 38),

3.“Göklere muvâzene (denge) kanununun vaz edildiğini.” (Rahmân s. 7),

4.“Semanın ilk halinin gaz olduğunu.” (Fussilet s. 11),

5.“Bütün insan neslinin Hz. Adem’de zerreler (Gen) halinde bulunduğunu.” (Â’raf s. 173),

6.“Ruhun mahiyetini kavramaya, insan ilminin yetmeyeceğini.” (İsrâ s. 85),

7.“Göklerde de insanlar gibi yaratıklar bulunduğunu ve Allah (c.c.)’un onları bir zaman insanlarla bir araya getireceğini.” (Şûrâ s. 29),

8.“Aşıcı, bastırıcı, kuvvetli bir araç olmadıkça göklerin sınırlarını aşmak mümkün olmayacağını.” (Rahman s. 33),

9.“İnsanların bütün tutum ve davranışlarının kayda alındığını.” (Câsiye s. 29)

10.“Cansız, dilsiz sanılan şeylerin dahi, insanların kolay kolay anlayamayacakları hususi bir dile sahip olduklarını.” (İsrâ s. 44),

11.“Yaş ve kuru her şey Kitab-ı Mübin’de vardır.” (En’am s. 59),

12.“Biz Kur’an’ı sana her şeyin apaçık bir beyanı olarak indirdik.” (Nahl s. 89).

(Asım Köksâl, İslâm Tarihi-Mekke Devri, s.132)