Allah’ın Beytini Ziyaret

Allah’ın Beytini Ziyaret konulu yazımızda Yüce Rabbimizin, “evim” dediği Kâbe, Kuran-ı Kerim’de bu ismi dışında, el-Beytü’l-Haram (saygı evi), el-Beytü’l-Muharrem (Dokunulmaz kılınmış ev), el-Beytü’l-Atîk (eski ev), el-Beytü’l-Mamûr (imar edilmiş ev) ve “el-Beyt” (ev) isimleri ile de anılmaktadır.

Yezid b. Bişr ve İbn Ömer (r.a.e.)’den naklen, Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu anlatılır: “İslâm şu beş şey üzerine kuruldu:

  1. Allâh (c.c.)’dan başka ilâh olmadığına ve Muhammed

(s.a.v.)’in Allâh’ın Resûlü olduğuna şehadet etmek,

Abbas b. Mirdas’ın nakline göre şöyle anlatıldı: Resûlullâh (s.a.v.), arefe akşamına doğru ümmeti için çok râhmet ve mağfiret duasında bulundu. Râbbi ona icabet etti ve şöyle buyurdu: “Birbirlerine olan haksızlıkları dışında, isteğini yerine getirdim.” Resûlullâh (s.a.v.), duâsına şöyle devam etti: “Yâ Rabbi! Sen, bu zalimin haksızlığına karşılık, haksızlığa uğrayana hayır sevâbı vermeye (böylece bu haksızlığı önlemeye) kadirsin.”

 O vakitte bunun cevâbını alamadı. Müzdelife sabahı, Resûlullâh (s.a.v.), duâsını tekrarladı. Bunun üzerine, Râbbi ona icabetle şöyle buyurdu: “Ben onları bağışladım.” Bunun üzerine, Resûlullâh (s.a.v.) tebessüm etti. Ashâb (r.a.e.) sordu: “Yâ Resûlallâh! Şu anda, senin tebessüm zamanın değildi; ama tebessüm ettin. Sebebi nedir? “

Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Allâh (c.c.)’un düşmanı İblis, Allâhü Te’âlâ’nın ümmetimi bağışladığını öğrenince, sızlanıp durmaya başladı. Hayıflandı ve başına toprak saçtı.”

Ebû Hüreyre (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu anlatır: “Bir kimse, hacca gider, kötü söz etmez, kötülük işlemezse, anasından doğduğu günkü gibi, günâhlardan arınmış olarak döner.”

Ömer b. Hattab (r.a.)’in şöyle dediği anlatılır: “Bir kimse, yalnız Allâh (c.c.)’un rızasını umarak, bu Beyt’e gelirse, güzelce de tavâf ederse, anasından doğduğu gün gibi günâhlardan temiz olur. “

 (Ebü’l Leys Semerkandi, Tenbihü’l Gafilin Bostanü’l Arifin, s.570)