Cebrail (a.s.) Peygamberimiz (s.a.v.)’e bazı sualler tevcih etmiştir. Bunlardan bir tanesi de “Bana imandan haber ver?” sualidir.
Resûlullah (s.a.v.) de cevaben,
“Allah’a, Allah’ın Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere, hayrına şerrine inanmandır.” buyur­muştur.
Hadiste’ de belirtildiği gibi Allah Teâlâ’ya iman farzdır. Bu iman Allah’ın varlığını ve hakkında gerek vacip gerek mümteni yani imkân­sız (gibi görünen) gerekse caiz olan bütün sıfatları bilerek tastik etmekle olur.
Bu sıfatlar ondört tanedir,
a) Sıfatı selbiye:
Vûcud: Allah’ın varlığı.
Kıdem: Varlığının evveli olmaması,
Beka: Varlığının sonu bulunmaması.
Muhalefettin li’l-Havadis: Mevcudattan hiçbir şeye benzememesi,
Kıyamın bi zatihi: Varlığın kendisin­den olması,
Vahdaniyet: Allah’ın bir olmasıdır
b) Sübûtî sıfatlar:
Hayat: Allah’ın diri olması,
İlm: Allah’ın bilmesi,
İrade: Her mümkünü caiz olan bir şekle ve vakte tahsis etmesi,
Kudret: Muktedir olması,
Semi: İşitmesi,
Basar: Görmesi,
Kelam: Konuşması,
Tekvin: Var etme yok etme. (S. Müslim)