Cebrail (a.s.) Peygamberimiz (s.a.v.)’e bazı sualler tevcih etmiştir. Bunlardan bir tanesi de “Bana imandan haber ver?” sualidir.
Resûlullah (s.a.v.)’da cevaben,
“Allah’a, Allah (c.c.)’ın Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere, Allah Teâlâ (c.c.)’nın hayrına ve şerrine inanmandır.” buyurmuştur.
Hadiste’de belirtildiği gibi Allah Teâlâ (c.c.)’ya iman farzdır. Bu iman Allah (c.c.)’ın varlığını ve hakkında ge­rek vacip gerek mümteni yani imkânsız (gibi görünen) gerekse caiz olan bütün sıfatlan bilerek tasdik etmekle olur.
Bu sıfatlar ondört tanedir.
a) Sıfatı selbiye:
Vûcud: Allah(c.c.)’ın varlığı,
Kıdem: Varlığının evveli olmaması,
Beka: Varlığının sonu bulunmaması
Muhalefettin lil-Havadis: Mevcudattan hiçbir şe­ye benzememesi,
Kıyam bi nefsihî: Varlığın kendisinden olması,
Vahdaniyet: Allah(c.c.)’ın bir olmasıdır.
b) Sübûtî sıfatlar:
Hayat: Allah(c.c.)’ın diri olması,
İlm: Allah(c.c.)’ın bilmesi,
İrade: Her mümkünü caiz olan bir şekle ve vakte tahsis etmesi,
Kudret: Muktedir olması
Semi: İşitmesi
Basar: Görmesi,
Kelam: Konuşması,
Tekvin: Var etme yok etme. (S. Müslim)