Âhiret bu dünyadan sonraki sonsuz âlem­dir. Ölümle, bedenin çürüyüp toprak olmasıyle insan hayatı sona ermez. Ölüm insanlara daha ulvî ve sonsuz bir âlemin kapısını açar. Ölümden sonra sonsuz bir hayatın varlığına inanmak her müslüman için farzdır, insan ölünce bir başka hayata girdiğini anlar. Alla­h’ından, dininden, peygamberinden sorguya çe­kilir. Dünyada Allah’ın emirlerini tutmuşsa kab­ri Cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Bü­tün canlılar bir araya toplanacak, herkesin dünyadaki iyilik vs kötülüğünün hesabı görü­lecek. Gerçek müminler cennetle mükâfatlan­dırılacak, kâfirler ve kötüler cehennemde ce­zalarını çekeceklerdir. Kıyamet ve öldükten sonra dirilmek (Basu badelmevt) hak ve ger­çektir. Buna inanmayan İslâmdan çıkar kâfir olur.