Abdestin farzları dörttür.

Birincisi: Yüzü bir kere yıkamaktır.

İkincisi: iki elleri dirsek­ler ile beraber bir defa yıkamaktır.

Üçüncüsü: Ayakları iki topuklar ile beraber bir kere yıka­maktır. Dördüncüsü: Başın dörtte bir miktarı­na ıslak bir el ile veya başka bir yerde kulla­nılmadık temiz bir yaşlıkla bir kere mesh etmek­tir. Şöyle ki:

Yüz denilen uzuv, iki kulak yumuşakları arasındaki mahal ile alında saç bittiği yer ile çene altı arasında bulunan mahalden ibarattir. Sakal, baş ile iki kulak arasındaki kılsız yerler de yüzden sayılır. Binaenaleyh bunları bir kere yıkamak farzdır.

Sakal sık olunca onun üstünü yıkamak kifa­yet eder, altındaki derileri yıkamak icap etmez. Fakat seyrek olunca altındaki derileri de yıka­mak lâzım gelir.

Dirseklere gelince, Elleri dirseklere kadar, dirseklerle beraber yıkamak lâzım ise de, dirseklerin yukarılarını yıkamak mecburi değildir. Ayakların iki tarafından olup «Sak=Topuk» de­nilen yüksekçe kemikleri de yıkamak lâzımdır. Fakat bunların yukarısını yıkamak icap etmez.

Başa meshe gelince, başın masiye denilen ön tarafına meshedilmesi efdaldir. Meshedilen, mahal iki kulağın üstüdür. Bu kısımdaki saçla­rın üzerine meshedilmesi kâfidir.