• Kulağına meshederken: Allâhumme’c’alni minellezine yestemi’unel kavle feyettebi’une ahseneh

  Ey Rabb’im! Beni sözü dinleyip de en güzeline ittiba edenlerden kıl.

  • Boynuna meshederken: Allâhumme a’tik rakabeti mine’n-nari va’hfazni mine’s-selasili ve’l-ağlal.

  Ey Rabb’im! Benim boynumu ateş esaretinden kurtar, beni zincirlerden ve bukağılardan (pıranga) muhafaza et.

  1. Sağ ayağını yıkarken: Allâhumme sebbit kademeyye ale’s-sırati yevme tezillü fihi’l akdamü

  Ey Rabb’im! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.

  1. Sol ayağını yıkarken: Allâhumme’c’al-li sa’yen meşkuran ve zenben mağfuran ve amelen makbulen ve ticareten len- tebûr.

  Ey Rabb’im! Bana râzı olduğun bir çalışma ver, günahımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticaret nasib eyle.

  1. Abdest bittikten sonra: Allâhümmec’alnî minet tevvâbîne vec’alnî mine’l-mütetahhirîn ve’c’alni min’ıbadike’s sâlihine ve’c alni minellezine la havfun aleyhim vela-hüm yahzenun. Subhaneke’llâhumme ve bihamdike eşhedü en-lailahe illa ente vahdeke la-şerike leke

ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve resulüke estağfiruke ve etubü ileyk,

  Ey Rabb’im! Beni tevbe edenlerden ve çok çok temizlenenlerden kıl. Beni sâlih kullardan eyle, beni üzerlerine hiç bir korku gelmeyenlerden ve hiç mahzun olmayanlardan kıl.Seni her an hamdinle tesbih ederim. Ey Rabbim şehadet ederim ki Senden başka ilah yok, ancak Sen varsın. Şerikin yok senin ve yine şehadet ederim ki Muhammed (s.a.v.) Senin kulun ve Resûlü’ndür. Senden mağfiretini isterim ve Sana tevbe ederim.

(İmam-ı Nevevî, el-Ezkâr, s.59-60)