HALÂ-YI BÂTIN (AZ YEMEK)

Mükerrem sıfatla yaratılan insanın kalbine, Cenâb-ı Hakk nazar eder. Az yiyip, oruç utarak açlıktan istifade etmeğe çalışılmalıdır. Tefsirde beyan edildiği üzere orucun 10 tane hassası vardır.

1 -Toklukta belâdet-i humuk (ahmaklık ve akılsızlık) vardır. Açlıkta safai kalp hasıl olur, hafıza kuvvetlenir. 2 – Toklukta kalb katı olur, ibadetlerden bir lezzet alınamaz. Aç­ıkta rikkat-i kalb hasıl olur, ibadet, dua ve münacaattan lezzet alınır. 3 – Toklukta fe­rah, iftihar ve tuğyan vardır. Açlıkta kalbte zül ve inkirar hali meydana gelir. 4 – Tokluk­ta unutkanlık vardır. Açlıkta fakir ve açların hali hatırdadır. 5 – Toklukta nefs-i emmâre kuvvet bulur, günah işlemeğe meyli artar. Aç­lıkta şehevât kırılır. 6 – Toklukta uyku ve gaflet vardır. Açlıkta uyanık ve seheri olu­nur. 7 – Toklukta tembellik ve gevşeklik var­dır. Açlıkta devamlı ibadet ve taat müyesser olur. 8 – Tokluk ekseri hastalıkların başlan­gıç sebebidir. Açlık bedene sıhhat verir. 9 – Toklukta sıkıntı ve ağırlık vardır, açlıkta fe­rahlık ve hafiflik vardır. 10 – Tokluk tasadduk ve îsârı men eder, açlık ise arttırır.

ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ’DAN

El-Kayyum: (Gökleri, yeri ve her şeyi tu­tan.)