MUTMAİNNE NEFSE ULVÎ BİR HİTAP

Hz. Mevlâmız (c.c.) âyet-i kerîme’de:

«- Ey Rabbına muti olan nefs-i mutmaine! Sahibine dön. Sen ondan razı, o da senden hoşnut. Kullarımın arasına gir, Cennetime dahil ol!» (Fecr:27-30) buyuruyor.

Cenâb-ı Hakk (c.c.) mutmainne nefis sa­hiplerini de yerlerinde kalmayıp çalışarak radiye ve mardiye makamlarına yükselmeğe da­vet ediyor. O halde bizler de kul olarak nefsi­mizi tezkiye edip bu sıfatlara nail olabilmek için bazı şartlara riâyet ederek çalışmaklığımız gerekir. Bu şartlar:

1 – Halâ-yı Bâtın (Az yemek, mideyi tam olarak tıka basa doldurmamak.)

2 – Namazı, duayı ve diğer ibâdetleri hu­zur ve huşu ile edaya çalışmak,

3 – Zikr-i daimiye devam etmek,

4 – Geceleri teheccüde kalmak,

5 – Salihlerle sohbet etmektir.

Ebû Hüreyre (r.a.)’den, Resûl-i Ekrem (s. a.v.) şöyle buyurmuştur:

«Gerçekten siz, mallarınızla insanları (memnun etmeğe) güç yetiremezsiniz. Ancak onları sizin güler yüz ve güzel huyunuz mem­nun edebilir.»

ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ’DAN

El-Hayy: (Diri, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten.)