HZ. YUNUS (A.S.)’IN KISSASI

«Azabımız gelip çattığı zaman îmân edip de bu îmânı kendisine fayda vermiş bir mem­leket bulunsaydı ya! Bu, asla vaki’ olmamıştır. Ancak Yûnus’un kavmi müstesnadır ki, bunlar imân edince kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını uzaklaştırıp giderdik ve on­ları daha bir zamana kadar yaşatıp faydalan­dırdık.» (Yûnus sûresi, âyet:98) Saffat sûresinde beyân olunduğu veçhile:

«Yûnus da hiç şüphesiz gönderilen pey­gamberlerdendi. Hatta o dolu bir gemiye kaçmıştı. Derken kur’a çekmişler de mağlûblardan olmuştur.» (Saffat sûresi, âyet: 139-141)

«O kınanmış bir halde iken kendisini he­men balık yutmuştu.» (Saffat/142)

«Eğer o çok teşbih edenlerden olmasaydı, muhakkak surette insanların tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalacak idi.» (Saffat/143-144)

Cenâb-ı Hakk’ı tesbih etmenin insanı bir çok müzayakalardan kurtaracağına bu âyet delâlet eder.

«İşte biz onu hasta olarak açık bir yere çıkarıp bıraktık. Üzerine sakı olmayan cinsten gölgelik bir nebat bitirdik. Onu yüzbine pey­gamber gönderdik. Hatta artıyorlardı da. Ni­hayet ona îmân ettiler de onları bir zamana kadar geçindirdik.» (Safat/145-148)