MUS’AB BİN UMEYR (R.A.)

Fahr-i Âlem (s.a.v.) Efendimiz Hicretten evvel Musab b. Umeyr (r.a.)’ Akabe-i Ûlâ’da bey’at eden on zât ile tâ’lîm-i din ve Kur’an için Medine’ye gönderdi. Esad b. Zûrare (r.a.)’ nın evinde misafir idi. Hicret-i Seniyyeden ev­vel Medine’de ilk Cum’ayı Mus’ab b. Umeyr (r.a.) kıldırmıştır.

Buhârî’nin Abdurrahman b. Avf oğlu ibra­him (r.a.)’den rivayetine göre:

– Babam oruçlu bulunduğu bir gün örtü­ne iftar sofrası getirilmişti. Mükellef iftar sof­rasını şöyle bırakıp bana dedi ki:

«Mus’ab b. Umeyr Uhud günü şehid edil­di. Halbuki Mus’ab benden çok hayırlı idi. Bu mübarek şehide kefen yerine bir kaftan sarıl­mıştı da, bununla başı örtülse ayakları acılı­yordu, ayakları örtülse başı acılıyordu» ibra­him diyor ki; (Öyle zanediyorum ki babam şöy­le devam etti:) «Yine Uhud’da Hamza da şehid oldu. O da benden hayırlı idi. Onu da kefenleyecek bir hırkadan başka bir şey bulunmadı. Bunlar zühdî bir hayat içinde Hak evine git­tikten sonra dünyanın bunca ni’metleri karşı­ma seriliyor. Âhiret için kazandığımız hasena­tımız tâ’cil edilip de dünyada verilmiş olma­sın?» deyip oşehidin yüksek derecelerine vu­sulü teahhur ettiğine müteessir olarak ağla­mağa başladı. İftar yemeğini de terk etti.