Bu sene Kadir Gecesi 18 Nisan 2023 gününü 19 Nisan’a bağlayan gecedir. Bu yazımızda muhterem Ömer Öztürk Efendi’nin kitabında yer alan Kadir Gecesi, Kadir Gecesinde Okunacak Dua ve Kadir Gecesi’nin faziletleri hakkında derlenmiş metinlere yer verdik. En üst düzeyde istifade etmenizi temenni ederiz.

Kadir Gecesi Ne Zamandır?

Kadir Gecesi Hicri Takvime göre 26 Ramazân’ı 27 Ramazân’a bağlayan gecedir. Hadis-i Şeritfte “Bin aydan daha hayırlı.” olarak ifade edilmiştir.

Ramazân’ın son onundaki geceleri ihya etmek (ibâdetle geçirmek) mendûbdur. Hz. Âişe (r.anhâ) Vâlidemiz’den rivâyet edildiğine göre: “Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, Ramazân’ın son on günü girince gece, ehl ü ıyâli kaldırarak ibâdet ederlerdi” ki bundan maksadları, Kadir gecesini ihyâdır.

“Kadir gecesini Ramazân’ın son onunda arayınız.” (Buhâri) Hadîs-i Şerîf’i, hakkında ihtilâf edilmeyen kuvvetli bir Hadîs’tir.

“O mübârek gecedeki amel, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydaki amellerden daha hayırlıdır.” (Kadir s., Âyet: 3)

Hadîs-i Şerîf’te: “Kadir gecesinde, sevâbına inanarak ve umarak namâz kılanın (o geceyi namâzla ihyâ edenin) geçmiş ve gelecek günâhlarını bağışlanır” buyurulmuştur. Malûmdur ki Kadir gecesi, şeref gecesi demektir. Hadîs-i Şerîfler’in verdiği haberlere göre, Kadir gecesi, Ramazân’ın son on gecelerinde gizlidir. Gecelerini ihyâya gayret etmek için bu mübârek gece gizli tutulmuştur. İtikâfa girerek onu Ramazân’ın son on gününde aramak gerekir. Nevevî’nin beyânına göre, en isâbetlisi, o geceyi son on gecenin teklerinde aramaktır. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, İbn-i Abbâs (r.a.)’nın ve Sahâbe (r.a.e.)’in bir kısmının kavillerine göre, Ramazân’ın yirmi yedinci gecesi olduğuna işaret etmişlerdir.

Ebû Saîd (r.a.)’den: Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki: “Kadir gecesi bana (bugün rü’yâmda) gösterildi, (şu anda hangisi olduğu hatırımdan çıktı.). O gecenin sabahında kendimi su ve toprak içinde secde eder buldum.” derken hava karardı, yağmur başladı. Zaten mescid çardak şeklindeydi (üstü dallarla örtülü idi). Resûlullâh (s.a.v.)’in burnu (alnı) üzerinde ve burun yumuşaklarında su ve toprak bulaşığını gördüm. O gün Ramazân’ın yirmi birinci sabahıydı.” (Buhârî)

“Gerçek, biz onu Kadir gecesinde indirdik, Kadir gecesinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve rûh, Rablerinin izniyle, her bir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır.” (Kadir s. 1-5)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki: “Kadir gecesini sıdk ve yakîn ile ihyâ eden Mü’min-i kâmilin günâh-ı sağîrleri (küçük günâhları) mağfûr olur (afvedilir).” (Câmi‘u’s-Sağîr)

Kadir gecesi, Ramazân ayında ve bu ayın da büyük bir ihtimâlle son on günü içindedir. Kur’ân-ı Kerîm, Âyetler hâlinde inzâl olmaya bu gecede başlamıştır. Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır.

Müslümânlar olarak bu geceyi ibâdetle, tâatle ihyâ etmeli, kusûr ve günâhlarımızdan dolayı tevbe ve istiğfâr etmeliyiz. Yine terâvihten sonra iki rek‘at nâfile namâz kılmalı, Kur’ân-ı Kerîm tilâvet etmeli, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e bol bol salât ü selâm getirmeliyiz. Ana, baba, akrabâ ve dîn kardeşlerimizin de hukûkuna bu gecede riâyet etmeliyiz. Kötü fiillerden son derece kaçınmalıyız.

Bir Hadîs-i Şerîf’te: “Kadir gecesinde Kadr Sûresi’ni okuyan, Kur’ân-ı Kerîm’in dörtte birini okumuş olur” buyuruldu.

Hz. Âişe Sıddîka (r.anhâ) Vâlidemiz’den rivâyet olunan bir Hadîs-i Şerîf’le O’nun Şahs-ı ma’neviyesinde biz ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’e, bu gece okunacak şu duâ öğretilmiştir: “Allâhümme inneke afüvvün tühıbbül afve fa’fü annî” (Yâ Rabbi, muhakkak ki, sen afvedicisin, afvı seversin, beni de afvet.) (Gavs-ı A’zam Seyyid Abdulkâdir Geylânî (k.s.a.), Gunyetü’t-Tâlibîn, s. 306-307)

Yeryüzüne nûr saçan, âlemi zulmetten nûra garkeden ve insânlığa ebedî saâdeti bahşeyleyen Kur’ân-ı ‘Azîmû’ş-şân bu mübârek gecede nâzil olmuştur. Kadir gecesi, bütün sene içerisinde gizli olabileceği gibi Ramazân ayının yirmi yedinci gecesi olarak bilinir veyâ öyle i’tibâr edilir. O gece amel, ibâdet ve mücâhede sûretiyle erişilecek hayır ve sevâb, onsuz bin ayda kazanılacak hayır ve sevâbdan çok daha ziyâde hayırlıdır.

 

Bir Yorum Bırak