İSKİLİPLİ ATIF EFENDİ (1876-1926)

Akkoyunlu aşiretinden Mehmet Ali Ağa’nın oğlu olup, Tophane köyünde doğmuştur. Altı aylıkken annesi vefat etmiş ve öksüz kal­mıştır. İlk tahsilini köyünde yapmıştır. Tahsili­ni tamamlamak üzere İstanbul’a gelmiştir. Tahsili yanında geçimini de temine çalışan Atıf Efendi 26 yaşında iken 1902’de en iyi de­rece ile icazet almıştır. Aynı yıl ruûs imtiha­nına girmiş ve 1905 de Fatih Camii’nde Der­siam olarak ders vermeye başlamıştır.
1902’de imtihanla Dârü’l-Fünûn (Üniversite)un «ilahiyat» kısmına ikinci olarak girmiş­tir. Üç yıl sonra üniversiteyi bitirip Kabataş Li­sesi «Arapça» muallimliğine tayin edilmiştir.
Bir ara jurnal edilmiş ve Bodrum’a sürgün edilmiştir. 1910’da Medreseler Müfettişi olmuştur.
Bu arada Çorum’dan aday olup mebus seçileceği sırada ittihatçıların hıyanetine maruz kalarak, 31 Mart Vak’ası’nda ve Mahmut Şevket Paşa’nın katlinde dahil olduğu ileri sü­rülüp beş buçuk yıl sürgün hayatı yaşamıştır. İttihadçıların devleti batırmaları sonucu İstan­bul’a dönmüş ve Şeyhülislamlığa verdiği isti­da ile 1 Ocak 1919’da Dârü’l-Hilâfet’l-Aliyye Medreseleri İbtidaî Dahil Medresesi Umum müdürü olmuştur.
(Devamı yarın)