ASHAB-I KİRAM (R.A.) «Sahabemi bana terk ediniz. Nefsim ken­di yedinde olan Cenab-ı Allah (c.c.)’a kasem (yemin) ederim ki, fukara ve zuafaya (fakir­lere ve zayıflara) Cebel-i Uhud sıkletinde (Uhud dağı yüksekliğinde, ağırlığında) altın infak etseniz (nafaka olarak altın verseniz) Onların amelinin sevabı gibi bir sevaba nail olamaz­sınız.» Hadis-i Şerif (Camiussagir) «Ashâb ve Ashârımı (evlenme neticesin­de erkek akraba) bana terk ediniz. Onların aleyhinde fena lisan ile bana eziyet verenlere Yevm-i kıyametde Cenab-ı Allah (c.c.) azab etsin.» Hadis-i Şerif (Camiussagir) «Eshabıma ihtiram (hürmet) ile şan ve şe­refimi muhafaza eden kimse Cennetteki havzımdan su içer.» (Hadis-i Şerif) Yani etmeyen içmez. Zira dinimizin esası bulunan Âyet-i Kerime ve hadis-i şerife onlar­dan rivayet olunduğu cihetle; onlara fısk (Al­lah’a karşı isyan, hainlik, hak yoldan çıkma) isnad etmek; ancak Din-i mûbinin iptaline (bo­zulmasına, bid’at sokulmasına) çalışan bir zındık (münafık, ahirete inanmayan) dan bek­lenebilir. Bir başka hadis-i şerif’te: «Eshabımdan birine sebbû şetm edene Cenab-ı Hakk (c.c.) lânet etsin» buyuruluyor. (Camiussagir)