HZ. OSMAN (R.A.) Ensârdan Câbir (r.a.) rivâyet ediyor: «Bir gün bir cenaze getirdiler. Rasûlullah (s.a.v.) namazını kılmadı. – Yâ rasûlallah! Şimdiye kadar her ce­nâzenin namazını kılardınız. Bu cenâzenin namazını kılmamanızdaki hikmet nedir? dediler. «- Bu şahıs benim yârim, refîkim Os­man’a buğz ederdi. Osman’ı sevmiyen kim­seye Allahü Teâlâ (c.c.) buğz eder. O’nun sev­mediği kimsenin namazını kılmak uygun ol­maz.» buyurdular. Resulûllah (s.a.v.) Efendimiz: «Osman bin Affan, dünya ve ahirette be­nim dostumdur. Osman, haya ve cömertlikte ümmetimin birincisidir.» buyurdular. (Camiussagir) ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ’DAN Es-Selâm: (Her çeşit ârıza ve hâdise­lerden sâlim kalan, her türlü tehlikelerden kullarını selâmete çıkaran Cennetteki bahti­yar kullarına selâm eden.) El-Mü’min: (Gönüllerde îman ışığ uyandıran, kendine sığınanlara aman verip onları koruyan, rahatlandıran). El-Müheymin: (Gözetici ve koruyucu.) El-Aziz: (Mağlûp edilmesi mümkün olmayan galip.)