Osmanlı 700 yıllık ömrünü, Dîn-i Mübîn-i İslâm’ı yeryüzüne hâkim kılmak için cihâdla geçiren Muhteşem Osmânlı,  dış güçler tarafından içerdeki bazı gâfil ve hâin kimselerin kullanılmasıyla, Cihan Harbi’ne sokulmuş ve millet ateşe atılıp küfrün eline ikrâm edilmiştir. İçine düşülen bu durumdan memleketi kurtarmak isteyen o günkü Dârü’l Fünûn (bu günkü üniversite gençliği) 1916 yılının ortalarına doğru Türk Talebe Birliği’ni (TTB)  kurmuşlar, ardından da birçoğu cephelere giderek şehîd olmuşlardır.
Savaş yıllarından sonra Millî Türk Talebe Birliği, Türk Yüksek Tahsil Gençliğini, aralarda uğradığı bazı kesintiler haricinde, başındaki idârecilerinin bilgi, beceri ve gayretleri oranında, dış güçlerin ajanları vasıtasıyla estirilen kuzey ve batı rüzgarlarından korumuş, gençliği bu memlekete sâhip çıkacak bir gençlik olarak yetiştirmeye gayret etmiştir.
Özellikle 1971 yılında Genel Başkan olan Muhterem Ömer Öztürk, Millî Türk Talebe Birliği’ni hakikî gayesini yerine getirmesi yolunda ideal bir şekilde yönetmişler ve hakîki hedefine taşımışlardır.
1971’e kadar sadece kamoyuna yönelik ve belli mihrakların kontrol ve desteğindeki faaliyetlerinden öteye gidemeyen, Türkiye’deki güdümlü kör döğüşün bir aktörü durumunda olan MTTB, 1971’de Muhterem Ömer Öztürk’ün Genel Başkan olmalarıyla, siyâsi birçok kurumun MTTB’yi kendi çıkarları için kullanmak istemesine rağmen, hiçbir mihrakın kontrolü ve desteği olmaksızın Türkiye’nin en güvenilir teşkilatlarından biri olmuştur. Gençliğin eğitimi için birbirinden değerli kurumlar, kurslar ve enstitüler kurmuştur.
Muhterem Ömer Öztürk’ün kazandırdıkları bu rûh ve ivme ile MTTB 1980’e kadar aynı misyonunu devâm ettirmiştir. Türkiye’de “sol”un temsilciliğini yapan bazı fikir adamlarının dediği gibi: “MTTB’ye engel olmak için ise Türkiye’de bir ihtilal yapılmıştır.”
12 Eylül 1980’de memleket idâresine el koyan Askerî Yönetim tarafından faaliyetten men edilmiş, kapatılması neticesinde gençliğin yetişmesine yönelik sorumlulukları ve tüzüğü gereği bütün mevcûdiyeti Fâtih Gençlik Vakfı’na devredilmiştir.           (WWW.RAMAZANOGLUMAHMUDSAMİKS.COM)