BERÂT GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

Bismillâhirrahmânirrâhîm

«Allâhümme yâ zelmenni velâ yümennü aleyhi. Yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm. Yâ z’et-tavli v’el-in’âm. Lâilâheill ente zahraila cîne vecârat müstecirîne ve eman’el-hâifîne. Allâhümme inkünte ketebtenî ‘ındeke fi ümm’il-kitâbi şekîyyen ev mahrûmân ev matrûdân ev mukatterâ aleyye fir-rızkî femhullahümme bifazlike, şekâvetî ve hirmânî ve tardî ve ıktâra rızkı ve esbitnî ındeke fi ümm’il-kitâbi saîden ve merzûkan ve müveffekân lil-hayrati fe inneke kul­te ve kavlük’el-hakku fîkitâbik’el-munzeli a’lâ lisani Nebiyyik’el-mürseli. Yemhullâhü mâyeşâü ve yüsbitü ve indehu ümm’ül-kitâbi. İlâ­hi bi’t-tecelliyyil-a’zami fi leyl’etil nısfı min şa’bân’el-mükerremilletî fihe yüfraku küllü em­rin Hakim. Ve yübramü en tekşife ‘anna min’el-belâi ma na’lemü ve ma’lâ na’ğlemü vemâ en-tebihi a’lemü inneke entel cazz’ül-ekrâmu. Ve sallallâhü a’lâ seyyidine Muhammedin ve a’lâ âlihi ve ashâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihi veselleme.» Bu gece akşam namazından son­ra, üç defa Yâsin-i Şerif okunacaktır. Her Yasinden sonra, bir defa Berât duası okuna­caktır, ilkinde Cenâb-ı Hak’tan hayırlı ve uzun ömür talep; kaza ve belâ’dan emin olmak; ikincisinde bol ve helâl rızık temennisi üçün­cüde, son nefsinde hüsn-i hatime niyetiyle, okunacaktır.