Nâsın isti’mâli bir huccettir ki ânınla amel vâcip olur.

İnsanların şeriate muhalif olmayan amelleri (âdetleri) bir delildir. Onunla amel etmek gerekir. Buna tekâmül de denir.