Meşakkat teysiri celb eder

Yâni, güçlük, kolaylığı gerektirir, sıkıntı genişliğe yol açar. Darlık zamanında genişlik göstermek gerekir.

Misal: Açlıktan ölecek kimsenin, haram şeylerden ölmeyecek kadar yemesine müsaade edilmiştir.

Fıkıhtaki istihsan müessesesi bu kaideye dayanır.
“Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez” ayeti bu prensibin delilidir.