Beraat-i zimmet asıldır

Yani her insan için masum ve borçsuz olmak esastır.

Ceza hukukunun temelini teşkil eden bu kaide, dünya hukukuna İslam hukuku ile girmiştir. Masumiyet karinesi diye adlandırılmıştır.

Misal: Bir kimse başkasından alacak dava etse, ispat yükü davacıya aittir. Kesin delillerle ispatlanicaya kadar davalı borçsuz kabul edilir.