Tag Archives: SULTAN İKINCISÜLEYMÂN HAN

Osmanlı sultanlarının yirmincisi ve İslâm halîfelerinin sek¬sen beşincisidir. Şehzâdeliğinde mükemmel tahsil ve terbiye gördü. Kardeşi sultan dördüncü Mehmed Han zamanında sarayda husûsî hocalardan ders aldı. Hattat Tokatlı Ahmed Efendi’den sülüs ve nesih hattını öğrendi. Sultan İkinci Süleymân Han tahta geçtiğinde, Osmanlı Dev¬leti; Avusturya, Venedik, Papalık, Lehistan, Malta, Toskana ve Rusya ile harb halindeydi. Avusturya cephesindeki […]