Tag Archives: osmanlı toplumunda ramazan

Allah (c.c) ile Beraber Olmak Allah (c.c) ile Beraber Olmak başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. İnsanoğlu Allâh (c.c.)’a hakkıyla inandığı zaman; kendisine verilen cesedin bir emanet olduğunu, o cesedin sahibinin Allâh (c.c.) olduğunu bilerek yaşaması gerekir. Can insana bir emânettir ve bu emânet insanda durduğu müddetçe emanetin sahibi ne istiyorsa insanın onları yapması lâzımdır.Allâh (c.c.)’a hakkıyla […]

Osmanlı Toplumunda Ramazanlar Osmanlı Toplumunda Ramazanlar. Alimler, Kur’ân-ı Kerîm’in mânâsını açıklayarak tefsîr eder, dînî terbiyesi üzerine vaazlar verir, nasihât eder ve herkes etrafına oturarak onu dinlerdi. Osmanlı memleketinde büyük selâtîn câmîlerinin avlularına ve bilhassa Hz. Hâlid (r.a.), Fâtih Sultan Mehmed, Sultan Bâyezîd, Ayasofya câmîlerinin avlularına sergiler kurulurdu. Bu sergilerde tesbihçiler tesbihleri ve sahaf denen kitapçılar […]

Mazlum Padişah: II. Osman (Genç) Mazlum Padişah: II. Osman (Genç). 16. Osmanlı padişahı ve  İslam halifesidir. Babası I. Ahmed’ dir. II. Osman 13 yaşında iken, amcası Sultan I. Mustafa’dan sonra Osmanlı tahtına oturdu. Osmanlı cihan saltanatına câlis olan II. Osman, henüz 13 yaşını bir kaç ay geçen bir çocuktu. Bununla beraber, hususî surette yetiştirilmiş; iyi bir saray terbiyesi görmüş; pek erken […]

Hamidiye Alayları Hamidiye Alayları. Hamidiye Alayları ya da Hamidiye Hafif Süvari Alayları, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit’in Doğu Anadolu Bölgesi’nde oluşturduğu çalışmalarına 1890 yılında başlanılmış, 1891 yılında fiilen kurulmuş Osmanlı birlikleridir. Hamîdiye Alayları, Sultan İkinci Abdülhamîd Han tarafından Doğu Anadolu ile Filistin ve diğer bölgelerin sosyal, siyâsî ve iktisâdî hayâtını düzenlemek için kurulan bir teşkilâttır. Abdülhamîd Han; Şark meselesi adı altında, Avrupalı devletler […]

Osmanlı’da Mahkemeler ve Kadılar Osmanlı’da Mahkemeler ve Kadılar. Osmanlı Devletinde hukuk sistemi nasıl işletilmektedir? Kadı davalarda hangi hukuk kurallarını esas almaktadır? Osmanlı Devleti’ndeki hukuk sistemi ile alakalı sorularınızın yanıtı Osmanlı’da Mahkemeler ve Kadılar başlıklı yazımızda. Amme (kamu) da‘vâlarında, kadı, yalnız Hanefî hukûkunu esâs alıyordu. Bu gibi da‘vâlar da zâten daha çok hükümet tarafından yayınlanan pâdişâh […]