Tag Archives: OSMANLI BARIŞI (PAX OTTOMAN)

Dünya ve Âhiret Sultanlarından: I. Ahmed Dünya ve Âhiret Sultanlarından: I. Ahmed başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Sultan I. Ahmed Han Osmanlı padişahlarının on dördüncüsü, İslam halifelerinin yetmiş dokuzuncusudur. Sultan III. Mehmed Han’ın oğludur. Babasının Saruhan valiliği sırasında 1590 yılında Manisa’da doğdu. Annesi Handan Sultandır. Şehzade Ahmed, henüz beş yaşında iken sıkı bir talim ve terbiyeye […]

İslam Toplumunda Bilimin Gelişimi İslam Toplumunda Bilimin Gelişimi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Genç İslâm toplumunun ilk yüzyılda nispeten çabuk ulaştığı bilim alanındaki başarısı, sadece kitap çevirileri yoluyla yabancı kökenli bilim mirasının aktarımı şeklinde sınırlı kalmamıştır. Yeni din ile birlikte ortaya çıkan ve sürekli iddia edilenin aksine hiç de ilkel olmayan durum ve ortamda Araplar, kendileri […]

Şair Padişah: ııı. Murad Han Şair Padişah: ııı. Murad Han. Osmanlı sultanları içerisinde en çok şiir yazan Kanunî’den sonra III. Murad Han’dır. III. Murad, Osmanlı padişahlarının on ikincisi ve İslâm halifelerinin de yetmiş yedincisidir. Sultan II. Selim Han’ın oğlu olup 4 Temmuz 1546’da Nurbânû Sultan’dan Manisa’da dünyaya geldi. III. Murad, doğduğunda babası şehzade Selim sancakbeyliğinde […]

Osmanlı Mimarlarının Eseri: Tac-Mahall Osmanlı Mimarlarının Eseri: Tac-Mahall. Tâc-Mahall’in inşaatında yalnız beyaz mermer kullanılmıştır. Âbidenin bahçesine, başlı başına bir şaheser olan büyük bir cümle kapısından girilmektedir. XVI. asır, Türkler’in 22 asırlık tarihlerinin en büyük devresidir. XVII. asır da, Türkler’in büyüklük çağlarından biri sayılır. Bu asırda Hindistan Türk imparatorluğu, yüzyılın son yıllarına kadar yükselmekte ve gelişmekte […]

Osmanlılar’ın Yükseliş Çağında Türk Savaş Taktiği Osmanlılar’ın Yükseliş Çağında Türk Savaş Taktiği başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Türk ordusunun, çok defa kendinden kalabalık bağlaşık Avrupa ordularını yendiğini yazanlar tarihler, bu zaferleri, Türk askerinin kahramanlığının ötesinde bir açıklamaya bağlamak lüzumunu duymamışladır. Hâlbuki Osmanlı Cihan İmparatorluğu’nun kurulmasını sağlayan bu zaferlerin sırları, sanıldığından daha girifttir. Osmanlı Türkleri’nin yükseliş çağlarında […]

Ortaçağ Avrupa’sından Bir Kesit Ortaçağ Avrupa’sından Bir Kesit. Bazı rahipler hiç giyinmiyorlardı. Daima çırılçıplak duruyorlardı. Ancak uzun saçlarını örtüyorlar, hayvanlar gibi elleri ve ayakları üzerinde yürüyorlardı. Birçokları da vahşi hayvanların inlerinde, susuz kuyularda ve mezarlarda yaşıyorlardı. Avrupa’daki yaygın inanışa göre vücuda işkence yapmak, asırlarca din ve ahlakta üstün bir mertebe olarak kabul görmüştür. Tarihçiler bu […]

Osmanlılar’da Bilim ve Teknoloji Osmanlılar’da Bilim ve Teknoloji. Ünlü astronom Takiyüddin, Sultan III. Murat’ın onayı ve talimatıyla Tophane sırtlarında İstanbul Rasathanesi’ni inşa etmiş, orada 9 adet astronomi aletini geliştirmiş ve dakik gözlemlerde bulunmuştu.  Osmanlılar hüküm sürdükleri coğrafya dolayısıyla kendilerinden önceki uygarlık havzalarından gelen geniş bir bilimsel birikime varis olmuşlardı. İslâm dünyasının genel birikimine ilâve olarak […]

Naif Bir Padişah: II. Selim Han Naif Bir Padişah: II. Selim Han. Şehzade Selim sancakbeyliği yaptığı vilayetlerde tahsiline devam edip ilmini arttırdı. Bu süre zarfında özellikle ilim ve sohbet meclislerine devam etmeye gayret gösterdi. Kütahya’da iken yirmi civarında âlim, edip, şair ve sanatkârı etrafında toplayarak onlarla yakından ilgilendi. Şehzade Selim İstanbul’da doğan ilk Osmanlı padişahıdır. […]

Osmanlı Toplumunda Ramazanlar Osmanlı Toplumunda Ramazanlar. Alimler, Kur’ân-ı Kerîm’in mânâsını açıklayarak tefsîr eder, dînî terbiyesi üzerine vaazlar verir, nasihât eder ve herkes etrafına oturarak onu dinlerdi. Osmanlı memleketinde büyük selâtîn câmîlerinin avlularına ve bilhassa Hz. Hâlid (r.a.), Fâtih Sultan Mehmed, Sultan Bâyezîd, Ayasofya câmîlerinin avlularına sergiler kurulurdu. Bu sergilerde tesbihçiler tesbihleri ve sahaf denen kitapçılar […]

II. Abdulhamid Han’ın Sınai Hamleleri ve İslam Dünyasındaki Prestiji II. Abdulhamid Hân’ın Sınâi Hamleleri ve İslâm Dünyasındaki Prestiji. II. Abdülhamid (r.âleyh) Hazretleri’nin çok üstün bir sanayi anlayışı vardı. Avrupa’da, kendisine hediye edilmek üzere bir binek otomobili yapılmıştı. Bu hediye kendisine arzedildiğinde II. Abdülhamid Hân Hazretleri bunu kabul etmediler, bu otomobilin fabrikasını kurmalarını istediler. II. Abdülhamid […]