Tag Archives: NEDEN MEZHEPLER VAR?

Bir Hak Mezhebe Uymak Ehl-i Sünnet’ten Herkes İçin Zorunludur Bir Hak Mezhebe Uymak Ehl-i Sünnet’ten Herkes İçin Zorunludur başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ve Sahâbeler devrinden sonra İslâm dünyasında birtakım “mutlak müctehidler” yetişmiş, bu büyük zâtlar Kur’ân Âyetleri’ni ve Peygamber (s.a.v.)’in Hadîslerini mükemmel bir şekilde inceleyerek, dînimizin bütün amel meselelerini büyük bir vukûfla […]

Doğru Yol, Ehli Sünnet Alimlerinin Yoludur Doğru Yol, Ehli Sünnet Alimlerinin Yoludur. Müslüman, dînini doğru bir şekilde öğrenebilmek için öncelikle zihnine boşalan zararlı kaynakların yolunu kesmelidir. Ebû Hüreyre (r.a.)’dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Peygamber (s.a.v.): “Şüphesiz bu ilim, dîn ilmidir. Öyle ise dîninizi kimden öğrendiğinize iyi bakın” buyurmaktadır. Müslüman, dînini doğru bir şekilde öğrenebilmek […]

Mezhepsizlik Dinsizliğe Köprüdür Mezhepsizlik Dinsizliğe Köprüdür.Çağımızda insanlar inanç, amel ve bütün konularda şer-i şerîfe uygun yaşayabilmek için selefe, onların icmâına yâni bir mezhebe uymak zorundadırlar. İmâm-ı Gazâli, İmâm-ı Suyuti, İmâm-ı Şa’râni, Fahreddin-i Râzi, İmâm-ı Nevevî gibi asırlardır Müslümanların arkasında gittiği âlimler; her biri yüzlerce eser bırakıp İslâmî ilimlerdeki yetkinliklerini, Kur’an ve sünnete vukûfiyetlerini ispatlamış olmalarına […]

Müçtehid olmayan bir mü’min için, dört mezhebten birisini taklid etmek vâcibtir. Taklid: Delîlini bilmeden, mezhebi gününümüze kadar ulaşmış müçtehid bir imâma uymaktır. Özellikle bu devirde mutlak müçtehid bulunmadığı için her Müslüman buna mecburdur. Bu vecibeye riâyet etmeyen bir kimse, mezhebsiz ve bid’at ehlidir. Şeyh Abdulkerim, Nûru’l İslâm adındaki kitabında şöyle diyor: Âmi (içtihad derecesine eremeyen […]