Tag Archives: “ÎMÂNLARINIZI TAZELEYİNİZ”

İslam ve İman İslam ve İman başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hadîs-i şerîfte Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “İslâm beş şey üzerine bina edilmiştir. Allâh’ın birliğine, zât ve sıfatlarında benzersiz olduğuna tanıklık etmek ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in O’nun peygamberi olduğunu kabul etmek, beş vakit namazı kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve gücü yeten kimsenin hacca gitmesidir.” […]

İmanın En Zayıf Noktası İmanın En Zayıf Noktası başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Ebû Derda (r.a.) der ki: “İyiliği emretmeli; kötülüğü de yaptırmamalısınız. Bunu yapmadığınız takdirde Allâh (c.c.) başınıza, büyüklerinize hürmeti, küçüklerinize merhameti olmayan zalim bir idareci musallat eder. İyileriniz duâ eder, kabul olmaz. Yardım isterler, yardım görmezler. Tevbe ederler; istiğfarları makbul olmaz.” Hz. Ali (r.a.), […]

İnsan Bir Sözle Dinden Çıkabilir İnsan Bir Sözle Dinden Çıkabilir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in getirdiği dinde harâm olduğu bilinenleri helâl bilmek küfürdür. Meselâ: Şarab içmenin, kız kardeş ve benzeri mahremlerle evlenmenin câiz olduğunu iddiâ etmek, zarûret zamânları dışında ve şer’î bir şekilde kesilmeyen hayvanların eti, kanı ve domuz etinin yenmesinin câiz olduğunu […]

Küçük Yürekteki Büyük İman Küçük Yürekteki Büyük İman başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Ümmü Sinân el-Eslemiyye (r.anhâ) anlatıyor: “Hz. Âişe (r.anhâ)’nın evinde, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in önüne serilmiş bir yaygı gördüm. Üzeri Müslümân kadınların bu gazve için hediye etmiş oldukları eşyalarla doluydu. Bunlar arasında fildişinden ve altından yapılmış bilezikler, halhallar, küpeler ve yüzükler görülüyordu. Hâlbuki halk o […]

İlk İman Edenler İlk İman Edenler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’e kadınlardan ilk önce îman getiren Hz. Hatîce (r.anhâ)’dır. Kadın tâifesine bu fazîlet ve şeref yeter ki, herkesten önce îman getirmek onlara müyesser oldu. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz hazretlerinin daima şerefli rızasını gözetip O (s.a.v.)’e en üstün derecede meyil ve muhabbet üzere olduğu için […]

İmansız Ölmeye Sebep Olan Ameller İmansız Ölmeye Sebep Olan Ameller başlıklı yazımızı sizler için derledik FudayI bin İyâz (r.âleyh) Hz.’lerinin talebelerinden birinin ölümü hazır olduğunda, Fudayl (r.âleyh) Hz.’leri, onun yanına girdi. Başı ucunda oturdu. Yasin Sûresi okumaya başladı. Talebe; “Ey Üstâd! Bunu okuma!” dedi. Fudayl (r.âleyh) Hazretleri sustu. Ve ona; “Lâ ilahe illallah” tevhid kelimesini […]

Bilindiği gibi, îmân gaybadır. Bizler bu dünyada Cenâb-ı Hakk’ı görmeden îmân ettik. Hatta sahâbeden sonra gelen bizim gibi ümmetler Resûlullâh (s.a.v.)’e de görmeden îmân ettik. Gayba îmân eden biz Mü’minlerin bu îmânını günün yirmi dört saatinde devam ettirmeye çalışması gerekmektedir. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Resûlullâh (s.a.v.) bir hadîs-i şerîflerinde: “Îmânlarınızı tazeleyiniz” buyurmuşlardır. Ashâb-ı Kirâm: […]