Tag Archives: ÎMÂN

İslam ve İman İslam ve İman başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hadîs-i şerîfte Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “İslâm beş şey üzerine bina edilmiştir. Allâh’ın birliğine, zât ve sıfatlarında benzersiz olduğuna tanıklık etmek ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in O’nun peygamberi olduğunu kabul etmek, beş vakit namazı kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve gücü yeten kimsenin hacca gitmesidir.” […]

İnsan Bir Sözle Dinden Çıkabilir İnsan Bir Sözle Dinden Çıkabilir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in getirdiği dinde harâm olduğu bilinenleri helâl bilmek küfürdür. Meselâ: Şarab içmenin, kız kardeş ve benzeri mahremlerle evlenmenin câiz olduğunu iddiâ etmek, zarûret zamânları dışında ve şer’î bir şekilde kesilmeyen hayvanların eti, kanı ve domuz etinin yenmesinin câiz olduğunu […]

İlk İman Edenler İlk İman Edenler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’e kadınlardan ilk önce îman getiren Hz. Hatîce (r.anhâ)’dır. Kadın tâifesine bu fazîlet ve şeref yeter ki, herkesten önce îman getirmek onlara müyesser oldu. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz hazretlerinin daima şerefli rızasını gözetip O (s.a.v.)’e en üstün derecede meyil ve muhabbet üzere olduğu için […]

Hz. Ömer (r.a.)’dan rivâyet edildiğine göre bir gün ashâbın hiç tanımadığı biri Nebî (s.a.v.)’in huzuruna gelerek: “Yâ Muhammed (s.a.v.), bana İslâm’ın ne olduğunu haber ver?” dedi. Resûlullâh (s.a.v.): “İslâm, Allâh’tan başka İlâh olmadığına; Muhammed’in de Allâh’ın Resûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazân orucunu tutman ve yol (külfetleri) cihetine gücün yeterse, Beytullâh’ı […]