Tag Archives: ASHÂB (R.A.E.)’İN LATÎFELERİ VE GÜLME ADABI

Adabı Muaşeret İnsan İlişkilerindeki Ölçü Adabı Muaşeret İnsan İlişkilerindeki Ölçü. Dedikodu yapma. Yalan konuşma. Dilini muhafaza et. Fazla ihtiyaç gösterme. Düzgün konuşmaya dikkat et.  Bir meclise gittiğin zamân önce selâm ver. Önündeki insânları çiğneyip ileri geçme, boş bulduğun yerde otur. Tevâzû’a uygun bulduğun yeri kabûl et. Husûsi mevki arama. Yollar üzerinde oturma. Oturmak zarûreti varsa, […]

Bir Mecliste Kimsenin Yerine Oturmamak Bir Mecliste Kimsenin Yerine Oturmamak. Bir kimseye dünyevi sebeplerle yer vermek ve bir kimsenin de ne sebeple olursa olsun kendisine yer verilmesini istemesi uygun değildir. Ama yaşına ve ilmine hürmeten yer vermek yasaklanmamaktadır. Efendimiz (s.a.v)’in bizlere vasiyetlerinden biri, bir meclise girdiğimiz zaman, bizi seven ve sayanlardan biri ayağa kalkıp kendi […]

Ashab-ı Kiram’ın Nebi  Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den Gelen Şerefleri Ashab-ı Kiram’ın, Nebi  Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den Gelen Şerefleri. Ehli Sünnet uleması, istisnasız bütün ashabın adalet ve sadakatine ittifak etmiştir.  Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’i her varlıktan daha fazla sevmek ve saymak lazımdır. O (s.a.v.)’in temiz âlini ve mübarek Ashâbı (r.a.e.)’i sevmek şarttır. Onların şereflerini Cenâb-ı Hâkk şöyle […]

Ashab-ı Kiram’a Sövmek, Noksanlık İsnat Etmek Haramdır Ashab-ı Kiram Efendilerimiz’e Sövmek, Noksanlık İsnat Etmek Haramdır. Resûlullâh (s.a.v.) ashâba söven ve ezâ edenlerin kendisine ezâ ettiklerini bildirmiştir. Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’e ezâ etmek ise haramdır. Abdullah b. Muğaffel (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu:“Ashâbım hakkında Allâh (c.c.)’dan korkunuz. Benden sonra onları lânete hedef tutmayın. Kim […]

Tabiin Hadis İlmine Olan İştiyakı Tabiin Hadis İlmine Olan İştiyakı başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Atâ (rh.a.) der ki: “Câbir (r.a.)’in yanında bulunuyorduk. O da bize hadis aktarırdı. Dışarı çıktığımızda onun aktardığı hadisleri müzâkere ederdik, Ebû Zübeyr (rh.a.) hadisi en iyi ezberleyenimizdi.” (Darimî) Leys b. Sa’d (rh.a.) anlatıyor: “Bir gece yatsıdan sonra İbn-i Şihâb abdestli olduğu […]

Ashab’ın Sözlerine Müracaat Etmek Ashab’ın Sözlerine Müracaat Etmek başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. İbn Hazm ve ona uyan Zâhiriler, ilimden yalnızca şu sözü ezberlemişlerdir: “Allâh Resûlü (s.a.v.)’in sözü dışında kimsenin sözü huccet ve delil değildir.” Bu söz kendi mânâsıyla doğrudur. Fakat bunlar ondan batıl bir mana kasdetmişlerdir. Evet teşrî ve tesis (hüküm koyma ve icra etme) […]

Suheyb (r.a.) Medine-i Münevvere’ye geldiği sırada, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in yanında Hz. Ebû Bekir (r.a.) ile Hz. Ömer (r.a.) bulunuyordu. Önlerinde hurma vardı. Süheyb b. Sinan (r.a.)’in yolda gözleri ağrımış, karnı da son derecede acıkmıştı. Hemen kendini hurmalara attı. Hz. Ömer (r.a.): “Yâ Rasûlallâh (s.a.v.)! Süheyb’i görmüyor musun? Hem gözü ağrıyor, hem yaş hurma yiyor!?” dedi. […]