Tag Archives: ASHÂB-I KİRÂM (R.A.E.)’İN TAMAMI KUR’ÂN’DA ÖVÜLMÜŞTÜR

Kuranı Kerim Açıklanmaya Muhtaç mı? Kuranı Kerim Açıklanmaya Muhtaç mı? Kuranı Kerim âyetleri bir bütün halinde incelenmesi, Kur’ân-ı Kerîm’in iki tür farklı konuyu ele aldığını ortaya çıkarır. Birincisi, yalın gerçekliklere dair genel ifadelere ilişkindir. Diğer tür konular, Şeriatın emirlerini, İslâm hukukunun hükümlerini, bazı prensiplerin ayrıntılarını, belli emirlerin hikmetini ve diğer ilmi konuları içermektedir. Sual: Kur’ân-ı […]

Ashabı Kiram’ın Hepsi Hak Üzeredir Ashabı Kiram’ın Hepsi Hak Üzeredir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Geçmiş ulema Resûlullâh (s.a.v.)’in Ashâbı (r.a.e) arasında geçen olaylar hakkında uzak durmak, dilleri onlara kusur ve eksiklik içeren sözlerden temiz tutmak görüşündedirler. İbn Kudame el-Makdisî, Lum’atu’l-İtikad adlı eserinde der ki; “Sahabelerin kötülüklerinden ve onların arasında geçenlerden bahsetmekten uzak durmak, üstünlüklerine inanmak […]

Ashab-ı Kiram’ın Nebi  Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den Gelen Şerefleri Ashab-ı Kiram’ın, Nebi  Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den Gelen Şerefleri. Ehli Sünnet uleması, istisnasız bütün ashabın adalet ve sadakatine ittifak etmiştir.  Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’i her varlıktan daha fazla sevmek ve saymak lazımdır. O (s.a.v.)’in temiz âlini ve mübarek Ashâbı (r.a.e.)’i sevmek şarttır. Onların şereflerini Cenâb-ı Hâkk şöyle […]

Ashab-ı Kiram’a Sövmek, Noksanlık İsnat Etmek Haramdır Ashab-ı Kiram Efendilerimiz’e Sövmek, Noksanlık İsnat Etmek Haramdır. Resûlullâh (s.a.v.) ashâba söven ve ezâ edenlerin kendisine ezâ ettiklerini bildirmiştir. Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’e ezâ etmek ise haramdır. Abdullah b. Muğaffel (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu:“Ashâbım hakkında Allâh (c.c.)’dan korkunuz. Benden sonra onları lânete hedef tutmayın. Kim […]

Tabiin Hadis İlmine Olan İştiyakı Tabiin Hadis İlmine Olan İştiyakı başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Atâ (rh.a.) der ki: “Câbir (r.a.)’in yanında bulunuyorduk. O da bize hadis aktarırdı. Dışarı çıktığımızda onun aktardığı hadisleri müzâkere ederdik, Ebû Zübeyr (rh.a.) hadisi en iyi ezberleyenimizdi.” (Darimî) Leys b. Sa’d (rh.a.) anlatıyor: “Bir gece yatsıdan sonra İbn-i Şihâb abdestli olduğu […]

Ashab’ın Sözlerine Müracaat Etmek Ashab’ın Sözlerine Müracaat Etmek başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. İbn Hazm ve ona uyan Zâhiriler, ilimden yalnızca şu sözü ezberlemişlerdir: “Allâh Resûlü (s.a.v.)’in sözü dışında kimsenin sözü huccet ve delil değildir.” Bu söz kendi mânâsıyla doğrudur. Fakat bunlar ondan batıl bir mana kasdetmişlerdir. Evet teşrî ve tesis (hüküm koyma ve icra etme) […]

“Şu kimseler ki, onlar Mekke’de îmân edip Resûlullah (s.a.v.)’e yardım etmek ve beraberlerinde bulunmak üzere Medine’ye hicret ettiler. Malları ve canlarıyla Allâh rızası için düşmanlarıyla cihâd ettiler. Şu Medîne ahâlisi ki, Ensâr-ı Kirâm’dır, onlar Muhâcirleri kendi evlerinde oturttular ve yardım ettiler. Muhâcirlerin düşmanlarına karşı gönül birliği ile tek vücut olarak Muhâcirlere yardım ettiler. İşte bu […]