Ebû Hüreyre (R.A.) rivâyet ediyor ki: “Resûlullâh (S.A.V.) Efendimiz’e dedim ki: “-Yâ Resûlallâh, şefâatine insanların en çabuk kavuşanı kimdir?” Şöyle buyurdular:
“-İçinizden samîmiyyetle “LÂ İLÂHE İLLALLÂH!” diyendir.”
Fakîh Ebû’l-Leys Semerkandî Hazretleri anlatıyor:
“İnsana gereken odur ki: “LÂ İLÂHE İLLALLÂH” Kelime-i Tevhîd’ini çok söylemelidir. Gece gündüz Allâh’a yalvarmalı ve Allâh’tan îmânını korumasını istemelidir. Çünkü bu cümle ondandır. Bununla beraber kötü işlerden de sakınmalıdır. Çünkü insanların çoğu Kelime-i Tevhîd’i söylerler; ama son nefeslerinde de îmânlarını kurtaramazlar. Bunun sebebi ise onların kötü davranışlarıdır. Bu yüzden îmânsız olarak dünyadan göçüp giderler.
Böyle bir şeyden Allâh’a sığınırız. Bundan daha büyük musîbet mi olur? Bir kimseyi düşünün ki ömür boyunca adı müslümanlar arasındadır. Kıyâmet Günü dirilince ismi kâfirler arasında olur. İşte asıl böylesi  için hayret edilir. Kiliseden, mecûsîlerin ateşgedesinden çıkıp Cehennem’e giren için hasret duyulmaz. Asıl hasret ona duyulur ki câmiden çıkar, cehenneme atılır. Bu ise yaptığı kötülüklerin ve gizli işlediği harâm işlerin bir sonucudur. Birçok kimseler vardır ki eline halka âid bir mal geçer. “Şimdi bunu harcayayım; sonra veririm ya da helâllık alırım.” der; ama hakk sâhibini râzı edemeden ölüp gider. Bir kimsenin de karısı ile arasında harâm bir durum vâki olur. “Nasıl bırakabilirim? Çocuklarımız var.” der, bunda ısrâr eder. Bu hâlde iken eceli gelir, ölür. Bu ve buna benzeyen harâmların işlenmesinden ve harâmlarda ısrârdan dolayı insanlar îmânsız giderler.
Ölümün ne zaman geleceğini bilemezsin. Bil ki ömür azdır. Boşa geçirildiğinde hasret ve pişmânlık uzun olur. Bunun ilâcı ise harâmlardan kaçarak ihlâsla “Kelime-i Tevhîd”i çok söylemektir.
(Fakîh Ebû’l-Leys Semerkandî (Rh.A.), Tenbîhü’l-Gâfilîn, S. 474-475)