Mübarek Gün ve Geceler

Gece Namazının Faziletleri

Gece Namazının Faziletleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

Yüce Allâh, gece ibâdet edenleri, Resûlü (s.a.v.) ile birlikte zikretmiştir ve şöyle övmüştür: “Resûlüm, senin, gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalkıp ibâdette geçirdiğini ve senin yanında bulunan bir topluluğun da böyle yaptığını Râbbin elbette biliyor.” (Müzemmil s. 20)
Yüce Allâh, gece ibâdet edenlere alim ismini vermiş ve onları hâvf ve reca (korku ve ümit) ile ibâdet edenlerden yapmıştır. Ayrıca onlar için göz aydınlığı ve mutluluk vesilesi olacak mükâfatı katında gizlemiştir. Gece ibâdet edenler ayetlerde şöyle anlatılmıştır:
“Yoksa inkarcı kimse, o geceleyin secde ederek ve kıyamda bulanarak ibâdet eden, ahiretten çekinen ve Râbbinin rahmetini dileyen kimse gibi midir?” (Zümer s. 9) “Onlar geceleri Râblerine secde ederek ve kıyamda ibâdet yaparak geçirirler.” (Furkan s. 64) “Korkuyla ve umutla Râblerine yalvarmak üzere ibâdet ettikleri için onların vücutları yataklarından uzak kalır.” (Secde s. 16) Yani yataklarından kalkarlar, azâb korkusundan veya kendilerine vadedilen mükâfatları elde etme arzûsundan dolayı yatmakla huzur bulamazlar.
“Yaptıklarına karşılık olarak onlar için nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.” (Secde s. 17)
Gece namazı hadiste de şöyle övülmüştür: “Gece namazına devam ediniz, çünkü o, Râbbinizin rızasına ulaştıran ve günâhlarınızı temizleyen bir ibâdettir.” (Tirmizî)
Gece ibâdetini, gecenin son üçte ikisinde yapmak müstehaptır. Bunun müstehap olan en az miktarı gecenin en son altıda biridir. Rivâyete göre Hz. Peygamber (s.a.v.), hiç ara vermeden gece sabaha kadar ibâdet etmezdi. Gecenin bir kısmında uyurdu. Gece ibâdeti yapmadan sabaha kadar uyuduğu da vaki değildir.
(Ebû Tâlib El-Mekkî, Kûtu’l Kulûb, c.1, s.185-187)

 

Mevlid Gecesi

Mevlid Kandili, Peygamberimiz (s.a.v.)’in doğum günüdür. Dünyayı teşrîflerinin yıl dönümüdür. Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki: “Allâh (c.c.) ilk defa benim aklımı, benim nûrumu yarattı. Âdem (a.s.) daha su ile çamur arasındayken ben peygamberdim.” (Tirmizî)
Fahr-i Âlem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Âdem (a.s.)’ın yaratılmasından ondört bin yıl evvel Rabbimin karşısında bir nûr idim.” (Ahmed bin Hanbel)
Bu âlem ve âlemdeki her şey, Peygamberimiz (s.a.v.)’in hürmeti için yaratılmıştır. “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” kudsiyetinin mazharı olan Peygamberimiz (s.a.v.), yine bir Hadîs’lerinde şöyle buyurdular: “Ben, babam İbrâhîm (a.s.)’ın duâsı, Hz. Îsâ (a.s.)’ın müjdesi ve vâlidemin rü’yâsıyım.” (Ahmed bin Hanbel)
Hz. İbrahîm (a.s.), Kâ’be’nin temellerini yükseltirken duasında diyordu ki: “Ey Rabbimiz! Onlara kendi içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir elçi gönder. Her zaman üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin.” (Bakara s. 129)
Peygamberimiz (s.a.v.)’in geleceğini müjdeleyen Îsâ (a.s.), ayrıca O (s.a.v.)’e ümmet olmayı Allâh (c.c.)’dan niyaz etmişti…
Resûlûllah (s.a.v.) dünyayı şereflendireceği sabah Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe hemen Ebû Leheb’e müjdeye koştu. Kardeşin Abdullâh’ın oğlu oldu! diyerek Ebû Leheb’e müjdeledi. Ebû Leheb buna çok sevindi. Müjdenin karşılığı olarak cariyesine: – Kardeşimin oğluna süt vermen şartı ile seni âzâd ettim, demişti.
Resûlûllah (s.a.v.)’in dünyaya gelişine sevinip müjde getiren câriyesini de ona süt vermeye görevlendirdiği için Ebû Leheb’in azabı bile, her Mevlid gecesinde hafiflemektedir.Mevlid gecesine sevinen, o geceye kıymet veren mü’minlerin de pek çok sevâb kazanacakları buradan anlaşılmaktadır. Mevlid gecesinde Peygamberimiz (s.a.v.)’e çok çok salâvat-ı şerîfe getirmek gerekir.
(Ragıb Güzel, Üç Aylar, s.68-75)

Safer Ayı Namazı ve Duaları

Safer Ayı Namazı ve Duaları. Safer ayında ne yapılır? Safer ayında okunacak dualar neler? İşte Safer ayında yapılması gereken ibadetler

Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi, gece yarısından sonra yeryüzüne inecek belâlardan Allâh (c.c.)’un izniyle korunmak için imsâkten önce dört rek‘at nâfile namâzı kılıp Fâtiha’dan sonra zamm-ı sûre olarak, birinci rek‘atte 17 “Kevser”; ikinci rek‘atte 5 “İhlâs”; üçüncü rek‘atte 1 “Felâk”; dördüncü rek‘atte 1 “Nâs” sûrelerini okuyup selâmdan sonra duâ edilecektir. Safer’in son Çarşambası’nın gecesi veyâ gündüzü iki rek‘at namâz kılıp birinci ve ikinci rek‘atte Fâtiha’dan sonra 11’er “İhlâs” okunacak. Namâzdan sonra 7 def‘a istiğfâr edilecek ve el kaldırıp 11 def‘a Salât-ı Münciye ve sonlarında “İnneke ‘alâ külli şey’in kadîr” okunacaktır. Bu duâlarda, “Allâhü Te‘âlâ’nın, kendimizi, âile fertlerimizi ve bütün mü’minleri gökten inen, yerden gelen ve bütün belâlardan muhâfaza buyurması” için niyâz edilecektir. Yine Safer ayının son Çarşamba gecesi veya gündüzü iki rek’ât namaz kılınıp, birinci rek’atta Fâtihâ’dan sonra 7 “Kadir”, ikinci rek’atta Fâtihâ’dan sonra 5 “Kevser” okunacaktır.

Salat-ı Münciye:

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tüncînâ bihâ min cemî‘il ahvâl-i vel-‘âfât ve takdî lenâ bihâ cemî‘al hâcât ve tütahhirünâ bihâ min cemî‘i’s-seyyiât ve terfe‘ûnâ bihâ a‘le’d-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksal-gâyât min cemî‘i’l-hayrâti fi’l-hayâti ve ba‘de’l-memât.”

Safer Ayının İlk ve Son Çarşamba Gününde Okunacak Dua

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm “Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resûlike ve alâ âlihî ve bârik ve sellim. Alâhümme innî e’ûzü bike min şerri hâze’l yevmi ve min külli şirretin ve belâin ve beliyyetin-i’lletî fîhi ve yekûnü fî ‘ilmike yâ Dehru, yâ Deyhâru, yâ Keynânü, yâ Keynûnü, yâ Evvelü, yâ Ebedü, yâ Mübdiü, yâ Mu’îdü, yâ Ze’l-celâli ve ikrâm. Yâ Ze’l-arşi’l mecîdi ente tef’alü mâ türîdü. Allâhümma’hrüsnî bi-aynike’lletî lâ-tenâmü fî nefsî ve mâlî ve evlâdî ve dînî ve dünyâye’lletî’btelânî bi-suhbetihim bi-hurmeti’l ebrâri ve’l- ahyâri bi-rahmetike yâ Azîzü, yâ Ğaffâru, yâ Kerîmü, yâ Settâru, bi-rahmetike yâ Erhame’r Râhimîn. Allâhümme şedîdü’l kuvâ yâ Şedîdü, yâ Azîzü, yâ Kerîmü, yâ Kebîru, yâ Müteâlü! Zelleltü bi-ızzetike, cemî’ı halkike yâ Muhsinü, yâ Mücmilü, yâ Mütefaddilü, yâ Mün’imü, yâ Mükrimü lâilâhe illâ ente. Allâhümme yâ Latîfü letafte bi-halki’s semâvâti ve’l-ardı ültuf binâ fî kadâike ve âfinâ min belâike ve lâ-havle ve lâ- kuvvete illâ bike bi-rahmetike yâ Erhame’r Râhimîne. Hasbüna’llâhü ve ni’mel vekîl lâhavle ve lâ-kuvvete illâ bi’llâhi’l Alîyyi’l Azîm. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.” (Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, 31-35.s.) 

Safer Ayında Her Gün Okunacak Dua

Safer Ayında Her Gün Okunacak Dua. Safer Ayı duası nedir,ne zaman başlıyor? Safer Ayı’nda okunacak dualar ve yapılması gerekenler nelerdir?

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm E‘ûzü billâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este‘îzu bihî min şürûri sâiri’z-zamâni ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîrenî mine’l-belâi fî hâzihi’s-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekremîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûre ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa‘âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî ve li-cemî‘i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’sselâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’s-saferi vahtimlenâ bi’l-hayri ve’z-zafer. Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla Bu zamânın ve diğer zamânların şerrinden Allâh’a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikrâmı bol olan Allâh’ım! Bize Safer ayında ikrâm et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, âilemize, akrabâmıza ve tüm ümmeti Muhammed’e bereket ve aydınlık kıl. Allâh’ım! Safer’in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasîp eyle. Bu ayda oruç ve namâz gibi nâfile ibâdetlerin yanı sıra Safer ayına hâs duâ ve ibâdetler de yapılmalıdır. Bu günâhkâr kulların en büyük silâhı duâsıdır. Yüce Rabbimiz Mü’min sûresinde şöyle ferman buyurur: “Siz bana duâ ediniz (benden isteyiniz) ki, ben de size icâbet edeyim. Bana ibâdetten (duâ etmekten) kibirlenen şu gafiller, zelil ve hakir olarak yarın Cehenneme gireceklerdir. (Mü’min s. 60) Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Duâ ibâdetin iliği ve özüdür.” (Tirmizî) “Allâh (c.c.)’un fazl u kereminden isteyiniz; çünkü istenilmesinden hoşlanır.” (Tirmizî) “Muhakkak ki Allâh (c.c.), ısrâr ile duâ eden kulunu sever.” buyurmuşlardır. (Taberânî) (Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, 30-31.s.)

Aşura Gününün Fazileti

Aşûra gününün fazîletlerindendir ki, Hz. Hüseyin (r.a.) o gün şehîd olmuştur. Hz. Hüseyin (r.a.)‘in şehîd edilmesi, Allâhü Te‘âlâ’nın, Nebî (s.a.v.)’in torununun derecesini yükseltmek, kerametini kat kat arttırmak, şehidlik sebebiyle, şehidlerin önderi durumunda olanların derecesine ulaştırmak için, Allâh (c.c.) katında günlerin şerefli ve büyüğü olan Aşûra gününde olmuştur. Şehîd olduğu gün, mu-sibet günü olsa idi, pazartesi günleri matem tutulurdu. Çünkü Resûlullâh (s.a.v.) o gün irtihâl etmişti. Bunun gibi, Ebûbekr-i Sıddîk (r.a.) irtihâli de aynı gün olmuştur.
Aşûra gününün üstünlüklerindendir ki, Allâhü Te‘âlâ o gün peygamberlerini düşmanlarından kurtardı. Fir’avn’ı ve kavmini o gün helâk eyledi. Gökleri, yeri, Âdem (a.s.)’ı ve daha birçok şerefli şeyleri o gün yarattı. O gün oruç tutanlara büyük sevab ve mükâfatlar hazırladı. O günde orucu, günahlara keffâret eyledi. Bunun için Aşûra günü, iki bayram, Cum’a, Arefe ve bunlara benzer şerefli günler gibi oldu. Aşûra günü musîbet ve matem günü olsa idi, sahabe ve tabiîn (aleyhimürrıdvan) matem günü kabul ederlerdi. Çünkü onlar o zamana bizden daha yakîn idiler. Hâlbuki onlar Aşûra günü çoluk çocuğunu sevindirmek, giydirmek ve oruç tutmak gibi şeyler yaptılar.
Hadîslerde; “Aşûra gecesini ihyâ edeni, Allâhü Te‘âlâ dilediği şekilde ihyâ eder” ve “Her kim Aşûra günü oruç tutarsa Allâhü Teâla onu Firdevs-i âlâ’ya varis kılar” buyurulmuştur. (Kenzü’l Ummal)
İbn-i Abbâs (r.a.)’dan bildirilen diğer bir hadîs-i şerîfde ise: “Bir kimse Aşûra günü oruç tutsa, Allâhü Te‘âlâ ona bin şehid sevabı verir. Aşûra günü oruçlu olan için, yedi gök ehlinin sevabını yazar. Aşûra günü iftar ettirse, Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’in hepsine iftar ettirmiş, karınlarını doyurmuş gibi sevab yazılır. Aşûra günü bir yetimin başını okşayanın, yetimin başındaki saçları sayısı kadar cennette derecesi artar” buyurulmuştur. (İbn Abbas)

(Abdulkâdir-i Geylânî (k.s.), Gunyetü’l-tâlibîn, s.352-353)

 

Aşure Günü Yapılacak Olanlar

Aşure Günü Yapılacak Olanlar. Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Muharrem ayı, Kur`an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.

 1. O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem’in sâdece onuncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.). Hz. Sâmî (k.s.) (9.-10.-11.) günleri tutmanın en fazîletlisi olduğunu beyân buyurmuşlardır.
 2. Muharrem’in birinci ilâ onuncu günü de dâhil her gün okunan duâ, sabahleyin üç def‘a okunur.
 3. Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek‘at namâz kılınır. Her rek‘atte Fâtihayı Şerîfe’den sonra on bir (11) İhlâs-ı Şerîf okunur.
 4. Bol bol istiğfâr edilir.
 5. 70 (yetmiş) def‘a “hasbünâ’llâhu ve ni’me’l-vekîl, ve ni’me’l-mevlâ ve ni’me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilir.
 6. 313 (üç yüz on üç) def‘a “lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” denilir.
 7. Gusl abdesti alınır.
 8. On mü’mine selâm verilir.
 9. Hasta bir kimse ziyâret edilir.
 10. En az bir mü’mine iftâr ettirilir ki bütün mü’minlere iftâr ettirilmiş gibi olunur.
 11. O gün eve getirilen rızık artırılacak. En faziletlisi on çeşit olmasıdır.
 12. Muharrem’in 10’unu, 11’ine bağlayan gece, bir def‘a Zümer Sûresi okunur. Meymûn bin Mihrân’ın İbn-i Abbâs (r.a.)’den bildirdiği hadîs-i şerîfte: “Aşûre günü oruç tutana, on bin melek sevabı verilir. Muharrem’in Aşûre gününü oruç tutana on bin şehit, on bin hac ve umre sevâbı verilir. Muharrem’in onuncu günü olan Aşûre gününde bir yetimin başını okşayana Allâhü Te‘âlâ o yetimin başındaki kıllar kadar cennette derece verir. Aşûre gecesi bir mü’mine iftar verene, Allâhü Te‘âlâ katında bütün Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’e iftar vermiş ve karınlarını doyurmuş gibi sevâp yazılır” buyuruldu. (Ruhu’l-Beyân, 4.c., 83.s.)
(Abdulkâdir Geylânî (k.s.), Gunyetü’t-Tâlibîn, 352.s.)  
as

Muharrem Ayının Birinci Günü Okunacak Dualar ve Yapılacak Zikirler

Muharrem Ayının Birinci Günü Okunacak Dualar ve Yapılacak Zikirler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

1. Aşağıdaki duâ, üç defa okunmalıdır:
Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Ve sallâllâhu ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihî ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlike’l-‘azîmi ve cûdike’l-‘amîmi’l-mu‘avveli ve hâzâ ‘âmun cedîdün kad akbele nes’elüke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi ve sallâ’llâhu ‘alâ Muhammedini’n-Nebiyyi’l-ümmiyyi ve ‘alâ Âlihî ve Ashâbihi’t- tayyibîne’t- tâhirîne ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-‘âlemîn.
2. 365 defa Âyetü’l-Kürsî,
3. 1000 defa İhlâs-ı Şerîf,
4. 1 defa Zümer Sûresi okunmalıdır.
5. Bütün bunların sonunda 1 defa: Allâhümme yâ muhavvile’l-havli ve’l-ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahseni’l-hâl denilmelidir.

Muharrem Ayının İlk On Günü Her Gün Okunacak Duâ

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm “El-hamdü li’llâhi Rabbi’l-‘âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ Âlihi ve Sahbihî ecma‘îne. Allâhümme ente’l- ebediyyü’l- kadîmü’l-hayyü’l- kerîmü’l- hannânü’l- mennânü ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhâ’l-‘ısmete mine’ş-şeytâni’r-racîmi. Ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâli bimâ yukarribunî ileyke yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîne. Ve sallâ’llâhu ve selleme ‘alâ Seyyidinâ ve Nebîyyinâ Muhammedin ve ‘alâ Âlihi ve Sahbihî ve Ehl-i Beytihi ecma’îne.”
Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretleri’nden: “Her kim, ilk on günü sabahleyin bu duâyı üç kerre okursa, Allâhü Zü’l-Celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharremine kadar bütün belâlardan emin ve muhâfaza buyuracağı” rivâyet olunmuştur. (Müslim) Şeyh Şihâbuddîn-i Sühreverdî (k.s.)’dan nakledilmiştir ki: “Her kim, bu duâyı, Aşûre günü üç kerre okursa, ölümden de emîn kılınır. Elbette o sene ölümü takdîr olunan kimseye bu duâyı bu vechile okumak nasîb olmaz.”
(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, s.39-41)

Hicrette Yaşananlar

Hicrette Yaşananlar başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

Süheyb b. Sinan (r.a.) şöyle anlatıyor. Hz. Peygamber (s.a.v.): “Sizin hicret edeceğiniz yer bana gösterildi. Orası iki taşlık arasında çorak bir arâzidir. Bu durumda ya Hacer’dir ya da Yesrîb (Medîne)’dir” buyurdular. (Buhârî) Sonra da berâberinde Hz. Ebûbekir (r.a.) olduğu hâlde Medîne’ye hicret ettiler. Ben de onlarla birlikte gitmek istemiştim. Fakat Kureyş gençleri buna mâni oldular. Ben o gece hiç oturmaksızın ayakta dolaştım durdum. Gençler: “Karnı ağrıyordur.” diyorlar ve beni ishâl olmuş zannediyorlardı. Hâlbuki benim hiçbir şeyim yoktu. Onların uyumalarını bekledim ve sonra yola çıktım. Fakat biraz sonra arkamdan yetiştiler. Beni yolumdan alıkoymak istiyorlardı. Onlara: “Benim çok param vardır; onları size verirsem yolumdan çekilir hicret etmeme izin verir misiniz?” dedim. Onlar da râzı oldular. Böylece hep birlikte Mekke’ye geri döndük. Onlara evimin eşiğinin altını kazmalarını söyledim. Kazdılar, oradan çıkan paraları verdim ve sonra: “Falan kadına gidiniz? Onda iki tane elbisem vardır; onları da alınız!” dedim. Sonra yola düştüm: daha Medîne’ye girmeden Kubâ’da Hz. Peygamber (s.a.v.)’le Ebûbekir (r.a.)’e yetiştim. Hz. Peygamber (s.a.v.) beni görünce “Yâ Ebâ Yahyâ! Kârlı bir alışveriş yaptın!” buyurdular.

(M. Yûsuf Kandehlevî (r.h.), Hayatü’s Sahâbe, c.1, s.347)

“Bu feyizli ve bereketli günün (hicri yılbaşının), her müslümân tarafından kutlanması ve müslümân kardeşler arasında tebrîkleşilmesi dînî bir borçtur. Bu hicretle doğan İslâm devleti otuz yıl gibi çok kısa bir zamanda, Endülüs’ten Çin’e kadar, cihânın en kıymetli mıntıkasında, insanları dîn ve vicdan hürriyetine, sulha ve sükûna (barış ve huzura) kavuşturmuştur.”

(Hz. Mahmûd Sâmî Ramazânoğlu (k.s.)

Kadınlar ve çocuklar, hep bir ağızdan:
“Ay doğdu üzerimize
Veda tepelerinden
Şükür gerekti bizlere,
Allâh’a davetinden
en güneşsin sen kamersin,
Sen nur üstüne nursun
Sen süreyya ışığısın,
Ey sevgili hoşgeldin” diye şiirler okuyorlardı.

(Semhudî, Vefaü’l-Vefa, c.1, s.187; Halebi, İnsanü’l-Uyun, c.2, s.58)

 

Muharrem Ayı’nın Fazileti

Muharrem Ayı’nın Fazileti. Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allâh’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur.

İbn-i Abbâs (r.a)’in bildirdiği hadîs-i şerîfte: “Zilhiccenin sonuncu günü ile Muharrem’in birinci günü oruç tutan, geçmiş yılı oruçla bitirip, yeni yıla oruçla başlamış olur. Allâhü Te’âlâ o orucu onun elli yıllık günâhına keffâret eder.” buyurulmuştur.

Peygamberimiz (s.a.v.): “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allâh’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur.” (Belâzurî, Ensâbu’l-Eşrâf, 1.c., 266.s.)

“Allâh (c.c.)’un, Aşûre günü orucunu ondan önceki yılın günahlarına keffaret kılacağını umarım.” buyurdu. (Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, 2.c., 530.s.)

Hz. Ali (r.a.) der ki: “Peygamber (s.a.v.)’e bir adam gelip: “Yâ Resûlullâh! Ramazan ayından sonra hangi ay oruç tutmamı bana emredersin?” diye sordu. Resûlullâh (s.a.v.), ona: “Ramazan ayından sonra oruç tutacaksan, Muharrem ayını tut! Çünkü o, Allâh (c.c.)’un ayıdır. O ayda öyle bir gün vardır ki, Allâh (c.c.) o günde bir kavmin tevbelerini kabul etmiştir ve o günde başka bir kavmin de tevbelerini kabul edecektir!” buyurdu.

Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu ki: “Muharrem ayında bîr gün oruç tutana bu gününe karşılık otuz gün oruç sevâbı yazılır.” (Gunye)

(Abdulkâdir Geylânî (k.s.), Gunyetü’t-Tâlibîn, 352-356.s.)

 

Hicri Senenin Son Gecesi Okunacak Dua

 

Bi-smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Ve salla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellim. Allâhümme mâ‘amiltü fi hâzihi’s-seneti mimmâ neheytenî anhü felem etüb minhü velem terdâhü ve nesîtühû velem tensehu ve hâlimte aleyye fîhi ba‘de cür’etî ‘alâ ma’sıyetike fe-innî estâgfiruke fa’ğfirlî mâ ‘amiltü fîhâ mimmâ terdâhü ve ve‘adtenî aleyhi’s-sevâbe fe-es’elüke. Allâhümme yâ kerîmü yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm. En-tetekabbelehû minnî velâ takta racâî minke yâ kerîm. Ve salla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellim.

(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, 91.s.)

Cuma Günü İyi İşlerle Meşgul Olmalıyız

 
Cuma günü, bir hafta boyunca işlediğimiz günâhlara tövbe etmeli, Resûlullâh (s.a.v.)’e çok salevât getirmeliyiz. Zühretü’r-riyâd’da Enes (r.a.)’in bildirdiği hadîs-i şerîfte: “Cuma günü bana yüz kere Salâvat-ı Şerîfe getiren kimsenin yüz hâcetini Allâhü Te‘âlâ yerine getirir. Okunan salevâtı kabrime getirmesi için bir melek tayîn eder. Hediyelerinizin bana gelmesi gibi, okunan salevâtı ve okuyanın ismini bana bildirir. Ben de onu beyaz bir
sahîfe’de saklar, Kıyâmet günü mükâfaatını veririm” buyurmuşlardır.
“Yâ Resûlallâh (s.a.v.)! Sana nasıl Salâvat-ı Şerîfe getirelim” denildiğinde aşağıdaki salâvatı ta’lîm buyurdular: “Allâhümme salli âlâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resûlike ve ‘alâ âli Muhammedin salâten tekûnü leke rıdâen ve lihakkıhî edâen ve âtihil vesîlete vel makâmel mahmûdellezî ve‘adtehû ve eczihî annâ mâ hüve ehlühû efdâle mâ câzeyte nebiyyen an ümmetihî ve salli ‘alâ cemiî ihvânihî minennebiyyîne vessâlihîn yâ erhamerrâhimîn.”
Cumâ günü bütün günâhlardan kaçınmalıdır. Çünkü iyilikler gibi o gün günâhlar da kat kat olmaktadır. Cuma günü küçük büyük bütün günâhlardan kaçınmalı, sâlih amelleri arttırmalıdır. Çünkü Allâhü Te‘âlâ bir kulunu severse ona mübârek vakitlerde bol amel işletir. Bir kuluna da gadâb ederse ona fazîletli zamânlarda kötü iş işletir. Böylece gadabı, cezâsı artar, o vaktin bereketinden mahrum kılar, hürmetini kaybettirir.
Cuma günü sabahtan önce uykudan kalkıp yıkanmalıdır. Yani erken kalkmışsa fecrin doğmasından sonra gusül etmeli, geç kalınca Cumaya yakın yıkanmalıdır. Cuma günü gusül etmek kuvvetli sünnettir. Bâzı âlimler buna vâcib dediler.
(Seyyid Alîzâde (r.âleyh), Şir‘atü’l-İslâm, s.140)